Laat mensen met zware beroepen na 45 jaar afzwaaien

,

“Heerlijk hoog en droog zitten”. Het is een gevleugelde Nederlandse uitspraak en wel eentje met een positieve connotatie. Maar tijden veranderen en na de droogte van de vorige Nederlandse zomer – in combinatie met berichten over andere plekken in de wereld waar de regen uitbleef – zijn we ons bewuster van het gevaar: droog zitten is niet per definitie heerlijk. Vorig jaar was de toevoer van grondstoffen een probleem voor de bouw: bij extreem lage waterstand kan er immers minder per binnenvaart worden vervoerd. Knap lastig als je afhankelijk bent van toevoer uit Duitsland via het water! En natuurlijk waren er in tal van andere sectoren ook nijpende verhalen te horen als gevolg van het gebrek aan regen.

De eerste geluiden deze zomer waren dan ook vooral waarschuwingen. Experts lieten weten dat de tekorten van vorig jaar nog lang niet waren opgelost. Zuinig zijn met water is het devies. En dus verwelkomt intussen zelfs een absolute zonaanbidder als ik ieder fris zomers buitje met een glimlach en opluchting. Of we in de bouw, afbouw en infra ook opgelucht kunnen glimlachen naar aanleiding van de nieuwe afspraken over pensioenen moet nog even worden bezien…

Uitwerking voor zware beroepen

Veel in het Pensioenakkoord moet nog worden uitgewerkt. Met name waar het gaat om de zware beroepen is op dit moment onduidelijk wat het antwoord van de politiek wordt. AFNL-NOA vroeg een paar dagen na het nieuws over het Pensioenakkoord dan ook nadrukkelijk aandacht voor de positie van werknemers in het mkb die zwaar werk doen. We maakten een video, die met een uitgebreide brief met onze standpunten naar onder meer politiek Den Haag is gestuurd. De Tweede Kamer heeft laten weten onze inbreng bij een volgend debat over pensioenen te zullen betrekken.

Een helpende hand
Onze brancheverenigingen laten er geen misverstand over bestaan: het probleem van de zware beroepen in de bouw is niet een probleem van onze sector alleen. Wij kunnen dit vraagstuk niet alleen oplossen en hebben dus de overheid nodig om de helpende hand toe te steken. En laten we wel wezen: zo’n helpende hand zou ook niet meer dan eerlijk zijn. Onze werknemers beginnen al op heel jonge leeftijd met werken en dragen dus veel jonger dan gemiddeld bij aan de schatkist. Bovendien investeert de samenleving in hen een veel lager bedrag aan opleidings- en studiekosten dan voor mensen die doorleren. Zulke investeringen mogen tegen het einde van hun loopbaan best alsnog worden gedaan: per slot profiteert de hele samenleving van het harde werk van onze vaklui.

Onze boodschap is helder

We houden de ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend in de gaten en zullen ervoor zorgen dat de beleidsmakers in Den Haag niet vergeten wat onze boodschap is: gun mensen met zware beroepen een gezond einde van hun werkzame leven, voorkom uitval en laat hen na 45 dienstjaren afzwaaien!

Dan kunnen ze daarna van hun welverdiende rust genieten onder een parasolletje. Of onder een paraplu natuurlijk, dat is ons om het even.

Sharon Gesthuizen
Voorzitter Stichting AFNL-NOA

Méér aandacht voor zware beroepen in pensioenakkoord

Wij zijn verheugd dat het VNO-NCW / MKB-Nederland is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord te komen. Het akkoord is de afronding van een jarenlange discussie over de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Maar we zijn er nog lang niet. Veel zal afhangen van de daadwerkelijke uitwerking van het akkoord en daar willen we als vertegenwoordigers van de zware beroepen uiteraard graag bij betrokken zijn. 

Mensen in zware beroepen kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet gezond bereiken. Wij willen benadrukken dat wij het als sector dan ook niet alleen kunnen. Om passende maatregelen te treffen hebben we de hulp van de overheid hard nodig. Hierover hebben wij Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als ook alle leden van de vaste commissie SZW en Financiën een brief gestuurd waarin wij cruciale punten benoemen om dat mogelijk te maken. In een begeleidende video leggen MKB-ondernemers uit de bouw- en afbouwsector uit waarom het noodzakelijk is dat mensen met zware beroepen na 45 arbeidsjaren met pensioen kunnen.

Download onze brief als reactie op het pensioenakkoord.

Doorbraak in toekomstige wet- en regelgeving voor het mkb

Wij zijn zeer verheugd dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de MKB-Toets op toekomstige wet- en regelgeving nu verankerd in het wetgevingstraject. Hiermee wordt de MKB-Toets, waarvoor wij jarenlang hebben gepleit, Rijksbreed uitgerold. De door de VVD ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarbij alle departementen de Toets moeten gaan toepassen op voor het mkb relevante wetgeving, is daarbij een stevige steun in de rug.

Na een aantal pilots met de MKB-Toets, die inmiddels zijn geëvalueerd door het ministerie van EZK, was duidelijk dat deze Toets die door mkb-ondernemers wordt uitgevoerd in de voorfase van wetgeving, daadwerkelijk effect heeft op de uitvoerbaarheid van regels voor het mkb. De staatssecretaris van EZK geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat de pilots met de MKB-Toets positief zijn verlopen. Positief in die zin, dat op basis van de Toets door mkb-ondernemers toekomstige wet- en regelgeving van tafel is gegaan of wordt bijgesteld.

Met het Rijksbreed uitrollen van de MKB-Toets door de Staatssecretaris en de motie ‘pas-toe-of-leg-uit’, wordt de MKB-Toets -bijna drie jaar na de eerste hiertoe ingediende moties- een feit. Wij hopen dat met deze MKB-Toets mkb-ondernemers in de toekomst worden gespaard voor hoog overvliegende wet- en regelgeving die in de mkb-praktijk niet blijkt te werken.

Afspraken loondoorbetaling eerste stap in goede richting

Dat minister Koolmees van SZW met de koepelorganisaties voor werkgevers en verzekeraars afspraken heeft gemaakt over de beperking van risico’s voor ondernemers en hen ontlast van een deel van de verantwoordelijkheden en verplichtingen, vinden wij een goede zaak. Hiermee wordt een eerste positieve stap gezet in het oplossen van één van de grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Hard nodig nu ondernemers nog steeds zeer beperkt vaste medewerkers in dienst nemen vanwege de risico’s van de arbeidsmarktwetgeving.

AFNL-NOA pleit al jaren voor de afschaffing van het tweede loondoorbetalingsjaar bij ziekte en de daaraan gekoppelde re-integratieplicht. “Wij vinden dat het pakket wat nu op tafel ligt een eind in de goede richting komt en ondernemers keuzes biedt, maar we zijn er nog niet. AFNL-NOA zal de vinger stevig aan de pols houden en zien hoe het pakket in de praktijk gaat uitpakken”, aldus Sharon Gesthuizen, voorzitter van Stichting AFNL-NOA. “Ook de wijze waarop het verzekeringspakket en de premiestelling vorm en inhoud krijgen, zullen we op de voet volgen en zo nodig onze invloed aanwenden om het gewenste eindresultaat te krijgen.”

Jammer blijft het dat het pakket beperkt is tot bedrijven met 25 medewerkers in de vorm van een lagere (Aof)premie.

Wij zijn verheugd over Kamerbrede steun verankering MKB-Toets

Wij zijn verheugd dat de Tweede Kamer vandaag Kamerbreed de motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de implementatie van de MKB-Toets heeft aangenomen.

Hierdoor wordt direct bij evaluatie van de pilots met de MKB-Toets in april 2019 duidelijk hoe de MKB-Toets zodanig in pré-wetgevingstrajecten wordt geïmplementeerd dat álle departementen volgens het “pas toe of leg uit”- principe gaan werken met de MKB-Toets.

De door ons lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten op het mkb.

Wij zijn blij dat vandaag ook een aantal andere bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorige week ingediende moties, is aangenomen. Het gaat dan om een motie die onderzoek en voorstellen beoogt om  administratieve voorschriften voor het in dienst hebben van personeel in kaart te brengen en deze substantieel te vereenvoudigen en te verlichten. Maar ook om een motie voor collectieve bescherming van ondernemers tot 10 werknemers die huiverig zijn hun recht te halen vanwege dure en langdurige procedures tegen grotere partijen en de angst voor verlies van een belangrijke opdrachtgever. Ook is een motie aangenomen die het aantrekkelijker maakt te innoveren door verhoging van het WBSO-tarief in de tweede schijf.

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer met deze moties daadwerkelijk een aantal stappen zet om het voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra wat gemakkelijker maken te ondernemen.

AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

AFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen bood op 6 november de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier lopen al jaren en ook in het Regeerakkoord is inmiddels ruim een jaar geleden aangegeven dat hieraan iets moet worden gedaan. Het in dienst nemen van vaste medewerkers is momenteel hard nodig en dan moeten deze risico’s geen belemmering vormen.

Lees hier de petitie en de achterliggende notitie Loondoorbetaling-bij-ziekte.

Aanbieding petitie aan Tweede Kamercie SZW. Op de foto v.l.n.r. PvdA – Van Dijk, D66 – Van Weijenberg, 50Plus – Van Brenk, Ondernemer Snellen, CDA – Heerma, voorzitter cie-SZW – Rog, AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen, ondernemer Singerling, GL – Smeulders, VVD – Wiersma

Goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

Wij vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

De door ons lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten. Tot op heden draait er slechts een zeer beperkt aantal pilots met de MKB-Toets en helaas lang niet van alle departementen. Terwijl de inzet was: dit jaar 10 pilots vanuit verschillende departementen.

Wij zijn blij met de inzet van de Kamerleden EZK hedenmiddag, waarbij zij de staatssecretaris van EZK nadrukkelijk hebben gevraagd snel duidelijkheid te verschaffen over een stevige verankering van de MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving die het bedrijfsleven betreft. Op voorhand is zelfs een Voortgezet Algemeen Overleg hierover aangevraagd met de Staatssecretaris.

Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren.

Wij vinden de vrije keuze van het afschaffen van zomer- of wintertijd zonder naar de economische effecten te hebben gekeken, geen goede zaak.

Het Kabinet hecht aan afstemming hierover met de omringende landen, op zich niet onbelangrijk, maar wij zouden graag zien wat de economische effecten zijn, Bekijk de brief die wij vandaag aan de ministeries van BZK en EZK hebben gezonden.

De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd. In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.

Wij zijn er dan ook groot voorstander van de klokken eerst nog een jaar ‘gewoon’ te verzetten en intussen gedegen economisch onderzoek doen naar de effecten. En in die periode kan ook afstemming met de omringende landen plaatsvinden.

Gesthuizen in Cobouw: “Belangrijke bouwdossiers muurvast in Den Haag”

Het zzp’ers-vraagstuk, het pensioendossier, omgaan met zware beroepen, het debacle ven de wet DBA; alle voor bouwondernemers belangrijke politieke dossiers zitten muurvast. Dit vertelde voorzitter van AFNL-NOA Sharon Gesthuizen aan Cobouw aan de vooravond van Prinsjesdag, die hier op 31 augustus over publiceerde. “De koppelbaas is terug, en iedereen kijkt weg. Wat er moet gebeuren? Verbied het uitlenen van zzp’ers door uitzendbureaus en registreer buitenlandse bouwvakkers.”

We zien met lede ogen aan dat verschillende politieke ‘bouwknopen’ maar niet worden doorgehakt. Maandag 3 september reisden onze afgevaardigden af naar Den Haag om met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken te spreken. Wéér over zzp’ers in Nederland. Wederom vroegen we om aandacht voor de problemen met nep-zelfstandigen en vertelden we dat onderbetaling van buitenlandse inleners nog altijd aan de orde van de dag is. Ook lopen veel zzp’ers nog on- of onderverzekerd rond; een maatschappelijk probleem, maar ook oneerlijke concurrentie in de bedrijfstak.

“Je leest of hoort er nauwelijks nog iets over”, vertelde Gesthuizen aan Cobouw. “Maar dat betekent niet dat de problemen sinds het debacle met de wet DBA weg zijn. Het is muisstil rondom zzp’ers, net zoals rondom het debat over pensioenen en loondoorbetaling bij ziekte. Al die dossiers zitten muurvast in Den Haag.” AFNL-NOA  baalt daar van. Het is tijd voor actie, vindt Gesthuizen. “Sinds de Wet DBA, die na lancering al snel weer werd ingetrokken, is er nauwelijks iets gebeurd. Natuurlijk stijgen de tarieven van zzp’ers en gaat het beter in de bouw, maar dat betekent niet dat de misstanden ineens weg zijn.”

Wat is een zzp’er? Vooral in de bouw kun je daar uren over twisten. Precies bij die verwarring, begint de ellende… “Daarom moet er snel een eenduidige definitie komen van zzp’ers.” Gesthuizen dringt verder aan op verplichte registratie van buitenlandse bouwvakkers. Of dat gaat gebeuren, waagt ze echter te betwijfelen. “In plaats daarvan schaft de regering allemaal fiscale voordeelregelingen voor zzp’ers af. Dat is niet de oplossing, en gaat daarbij ten koste van de zzp’ers die wel alles gewoon netjes doen.”

“Het is supermakkelijk om een goede boterham te verdienen aan schijnzelfstandigen, zonder verantwoordelijkheid te nemen als bedrijf”, meldde Gesthuizen. “Het schort vooral aan de manier waarop er wordt gehandhaafd. We weten niet eens hoeveel buitenlandse bouwvakkers hier aan het werk zijn. Gelegenheid maakt de dief.”

“Ook heb ik in de Kamer altijd gezegd dat er iets moet gebeuren aan loondoorbetaling bij ziekte. Als je zes, zeven of acht mensen in dienst hebt en er zijn er één of twee langdurig ziek, dan is dat niet meer te op te brengen. Dat is ook een rem op de werkgelegenheid. Maar ook dat dossier zit muurvast.” Absurd, vindt Gesthuizen. Deze klok tikt namelijk al een tijdje. Ze weet nog hoe haar oud-fractievoorzitter Emile Roemer met Halbe Zijlstra van de VVD een motie indiende om de problemen van loondoorbetaling bij ziekte aan te pakken. Voor de kerst zou er toen een plan komen, maar inmiddels zijn we alweer een paar ‘kalkoenen’ verder.

Gesthuizen geeft ook een oplossing: “Verzin een collectieve regeling voor de kosten van ziekteverzuim en verbied als overheid dat uitzendbureaus zzp’ers kunnen uitzenden. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb helemaal niets tegen zzp’ers. Sterker nog. Een land als Nederland mag er blij mee zijn. Zelfstandig ondernemerschap is goed voor de innovatie en de creativiteit.”

Standpunten AFNL NOA over zzp-beleid in Nederland

  • Beslecht definitiekwestie: Er moet een einde komen aan de onduidelijke status van de zelfstandige.
  • Verbod op uitzenden van zelfstandigen door detacheerders en uitzendbureaus.
  • Verplichte registratie van buitenlandse zelfstandigen (en ondernemers).
  • Nieuwe wet (DBA) vereist die aansluit bij de praktijk

Bron: Cobouw

AFNL-NOA wil spoed bij wetsvoorstel verandering loondoorbetaling bij ziekte

In het Financieel Dagblad van 25 juli bepleit onze voorzitter Sharon Gesthuizen dat beleidsmakers in politiek Den Haag lef moeten tonen bij de aanpassing van de wetgeving “loondoorbetaling bij ziekte”. Al in 2015 leek de Tweede Kamer een doorbraak te willen forceren, zonder aan de rechten van werknemers te willen knabbelen. Volgens Gesthuizen willen ondernemers niet al te grote risico’s nemen, omdat de werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor het voortbestaan van het bedrijf. AFNL-NOA is van mening dat de huidige situatie er aan bijdraagt dat werkgevers geen vaste contracten meer durven aan te gaan, uit vrees dat het aangaan van langdurige dienstverbanden onoverkomelijke kosten kunnen veroorzaken. In het regeerakkoord is aangegeven dat de regelgeving over loondoorbetaling bij ziekte op de schop moet. AFNL-NOA vraagt zich af waarom voorstellen tot aanpassing van wetgeving uitblijven.

Wettelijke waarborgen

Het voornemen bestaat dat risico’s van loondoorbetaling bij ziekte moeten worden ondergebracht bij particuliere verzekeraars. AFNL-NOA vreest dat zonder nadere afspraken werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met hoge premiestijgingen geconfronteerd kunnen worden. Het Centraal Planbureau heeft in 2015 al aangetoond dat het niet terecht is dat het bedrijfsleven kan vertrouwen op de efficiëntie van verzekeraars op schadelastbeperking. Daarom pleit AFNL-NOA voor wettelijke waarborgen zodat premiestijging beperkt wordt. Er moet eerst voor een periode van drie jaar en daarna voor iedere periode van vijf jaar afspraken worden gemaakt voor mogelijke premiestijgingen. Als dergelijke waarborgen niet worden geboden kunnen werkgevers in de afbouw en bouwnijverheid zich in veel gevallen niet verzekeren. Het gevolg is dat werknemers die vurig een vast contract wensen aan het kortste eind trekken.