Onderzoek ‘Eerder stoppen met werken’ laat stof opwaaien

Onderzoek 'Eerder stoppen met werken' laat stof opwaaien

Na de presentatie van het EIB-onderzoek ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’ staat de telefoon bij AFNL-NOA roodgloeiend. Journalisten van dag- en weekbladen, nieuwswebsites en actualiteitenprogramma’s willen er meer over weten. Ook andere brancheorganisaties met zware beroepen roepen nu op om werknemers eerder te laten stoppen met werken.

In de media

Het EIB-onderzoek, waarvoor cao-partijen Afbouw opdracht gaven, vindt inmiddels steun bij diverse brancheorganisaties. De mogelijkheden voor werknemers om met een zwaar beroep eerder te stoppen met werken kwamen meermaals in het nieuws. Onderstaand bieden we graag een selectie van nieuwsberichten die over dit onderwerp zijn geplaatst:

Kamervragen en plenair debat

Bart van Kent, Tweede Kamerlid namens SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door Groen Links is een plenair debat aangevraagd over vervroegd pensioen voor zware beroepen. De datum van het plenair debat moet nog bepaald worden.

Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur Aannemersfederatie Nederland

Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur Aannemersfederatie Nederland

Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL.

Drs. Ing. J.C. (Jaco) Uittenbogaard (54) zal de Aannemersfederatie  verder op de kaart gaan zetten, zorgdragen voor de verdere implementatie van de nieuwe bestuurlijke structuur en de voorbereiding en coördinatie van commissies, sectoren, bestuur en het aantal lidorganisaties van de AFNL verder uitbouwen. Daarnaast zal hij de samenwerkingsmogelijkheden met de NOA [link noa.nl] en andere samenwerkingsverbanden concretiseren, werkzaamheden verrichten voor het gezamenlijk politiek beleidsbureau St. AFNL-NOA op (bouw)economisch vlak en leiding geven aan het AFNL-secretariaat.

Kamervragen over onderzoek eerder pensioen voor zware beroepen

Kamervragen over onderzoek eerder pensioen zware beroepen

Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hebben werkgevers en werknemers in de toenemende zorgen over het in goede gezondheid behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is door EIB onderzocht of een aparte regeling werknemers in zware beroepen in staat stelt eerdera met pensioen te gaan. Het onderzoeksrapport is door AFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie.

Het EIB kwam na de studie namelijk met een duidelijke conclusie: ja, het is voor werknemers met zware beroepen reëel om eerder te stoppen met werken! Een soortgelijke regeling is zelfs in 18 andere EU-lidstaten al van toepassing. Kenmerkend voor zware beroepen is namelijk dat werknemers vaak op jonge leeftijd al beginnen met fysiek zware arbeid en daarbij het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de toekomst lopen werknemers daarom alleen maar meer kans om niet gezond de eindstreep te halen en voortijdig arbeidsongeschikt te worden.

EIB-rapport aangeboden aan Vaste Kamercommissie

Op 5 juli 2017 lichtte Taco van Hoek van EIB in Nieuwspoort Den Haag de conclusies uit het onderzoek toe: “Een regeling, die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen, is praktisch kostenneutraal te realiseren.” Sharon Gesthuizen bood het rapport na de presentatie ook direct aan de leden van de Vaste Kamercommissie aan. Tweede Kamerlid Bart van Kent heeft inmiddels kamervragen over het rapport gesteld aan Jette Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit sluit aan bij een eerder initiatief van de Groen Links-fractie om te komen tot een regeling voor werknemers met zware beroepen. AFNL-NOA hoopt dat de Tweede Kamer met het EIB-rapport een goede aanzet voor een dergelijke regeling heeft aangereikt gekregen en dat het besluit tot invoering van een regeling snel kan gebeuren.

Het EIB-rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’ is gratis te downloaden.

Sharon Gesthuizen: ‘Tijd voor nieuw kabinet dat durft te kiezen’

Sharon Gesthuizen: 'Tijd voor nieuw kabinet dat durft te kiezen'

De politiek heeft het mkb de afgelopen jaren flink in de kou laten staan. Of het nu gaat om loondoorbetaling bij ziekte, de ‘oneerlijke concurrentie door zzp’ers, payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars’ of de reparatie van de Aanbestedingswet: alle hete aardappels zijn doorgeschoven. Hoogste tijd dat een nieuw kabinet daar iets aan doet, vindt Sharon Gesthuizen, aldus de voorzitter van stichting AFNL-NOA in Cobouw.

Lees het volledige interview op Cobouw.nl.

Sharon Gesthuizen presenteert plannen voor succesvolle politieke lobby

Sharon Gesthuizen presenteert plannen voor succesvolle politieke lobby

Vrijdag 9 juni 2017 stelde Sharon Gesthuizen, nieuwe voorzitter van de stichting AFNL-NOA, zich voor aan de besturen van AFNL en NOA. Het voormalig Tweede Kamerlid heeft ondernemersbloed in zich en gaat nu actief de belangen van mkb-ondernemers in bouw, afbouw & infra behartigen. 

In haar politieke carrière heeft SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen reeds aangetoond ondernemers in het mkb een warm hart toe te dragen. Ze heeft tientallen voorstellen gedaan om kleine bedrijven en zelfstandigen een betere uitgangspositie te verschaffen. Van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit. Gesthuizen weet wat er leeft. Door haar achtergrond als Kamerlid heeft ze de juiste ingangen in politiek Den Haag, maar daarnaast heeft ze van nature een pitbull mentaliteit om haar doel te bereiken: “Om resultaat te boeken in een politieke lobby moeten we ons echt vastbijten, blijven hameren en doorzetten. Dat alles uiteraard onderbouwd met feiten, gedegen onderzoek en reële voorstellen om zaken anders en beter te regelen. Dat ga ik, samen met bestuurders en medewerkers van AFNL-NOA voor alle ondernemers in bouw, afbouw & infra doen!”, meldde Sharon Gesthuizen vastberaden bij haar introductie.

Teveel onpraktische wetgeving

Er is teveel goedbedoelde wetgeving, die onwerkbaar of onpraktisch is voor kleine ondernemers, meent de voorzitter van AFNL-NOA. “Er staat dus veel op de agenda. Daarom moeten we heel gericht te werk gaan en niet alles tegelijk willen.” Er zijn duidelijke prioriteiten gesteld, waar allereerst op wordt ingezet. “Veel problemen in de bouw en afbouw leven ook bij andere mkb-ondernemers. Daarom moeten we breed inzetten en strategische partners zoeken – ook in de koepelorganisatie MKB-Nederland.”

Uitleg plannen 

Vrijdag 23 juni 2017 zal Sharon Gesthuizen zich tijdens de Algemene Ledenvergadering voorstellen aan alle NOA-leden en uitleg geven over de politieke agenda en haar plan van aanpak. Op maandag 26 juni 2017 woont Gesthuizen de Algemene Ledenvergadering van de Aannemersfederatie Nederland bij om ook daar een presentatie te verzorgen.

Brief aan informateur Edith Schippers

Nu de verkiezingskoorts is gezakt, hebben AFNL en NOA Informateur Edith Schippers en de betrokken partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeringsakkoord gewezen op belangrijke zaken om het ondernemen in de afbouw beter te maken.

Veel partijen wilden in verkiezingstijd de politieke nek uitsteken voor het mkb, maar wat ons betreft is het tijd dit om te zetten in daden. Voor alle mkb-bedrijven, maar voor de bouw, afbouw en infra in het bijzonder, zijn er meerdere angels in de huidige wetgeving, die er snel uitgetrokken moeten worden. AFNL-NOA hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet doorpakt en keuzes maakt op een aantal cruciale dossiers.

Brief aan informateur

AFNL-NOA heeft een uitgebreide politieke agenda opgesteld. De speerpunten uit dit voorstel met suggesties stuurden we vorige week aan de informateur, zodat zij dit mee kan nemen in de besprekingen met VVD, CDA, D’66 en Groen Links. Download onze brief, of lees verder: we hebben onze gezamenlijke standpunten voor u samengevat.

De MKB-Toets

Uitgangspunt voor beleid moet volgens AFNL en NOA zijn dat voortaan ieder beleidsvoornemen eerst wordt getoetst op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en consequenties voor het mkb; de MKB-Toets. Door praktiserend ondernemers de maatregelen te laten testen alvorens door te voeren, moet worden voorkomen dat nieuwe regels niet toepasbaar blijken en via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt. De motie was al aangenomen door de oude Tweede-Kamer. Het gaat nu om en adequate vertaling die in het Regeerakkoord moet worden verankerd..

Level playing field

Ander heikel punt voor ondernemers/werkgevers in het mkb is dat er nu geconcurreerd wordt op arbeidskosten. Veel ondernemers werken het liefst met een vaste kern van medewerkers. Echter, de huidige wet- en regelgeving belemmert het in dienst nemen van vast personeel. Dit móet veranderen. AFNL en NOA pleiten daarom voor een herziening van de transitievergoeding in het ontslagrecht.

Loondoorbetalingsplicht

Ook moeten we echt af van de wettelijke plicht dat werkgevers zieke werknemers twee jaar lang loon door moeten betalen. Deze plicht legt een te zwaar beslag op mkb-ondernemers en zet een rem op het aannemen van vaste medewerkers. Nederland is in dit verband ‘topuitschieter’ in Europa. AFNL-NOA nemen waar dat in de politiek begrip bestaat voor het feit dat een kleine ondernemer de last van twee jaar loondoorbetaling niet kan dragen. Sociale partners in de SER praten ook over een aanpassing van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Concrete oplossingen worden tot op heden niet geboden. Het nieuwe Kabinet heeft een verantwoordelijkheid om op korte termijn een eind te maken aan de loden last van het midden- en kleinbedrijf!

Duidelijkheid en meer Verzekeringsmogelijkheden ZZP/OZP-ers

Bij het nieuwe kabinet zullen we wederom pleiten voor een afgewogen stelsel rechten en verplichtingen voor ZZP-ers. Er moet een heldere definitiekomen wie een ZZP-er is, schijnzelfstandigheid kan daardoor hard en effectief worden aangepakt. Belangrijk is dat er daarnaast voor ZZP-ers fatsoenlijke en betaalbare verzekeringsmogelijkheden voor pensioen en arbeidsongeschiktheid komen.

Pensioenperikelen

We moeten steeds later met pensioen. AFNL-NOA stelt aan de politiek de vraag of het wel reëel is dat alle werknemers in Nederland over één kam worden geschoren. Werknemers in onze sectoren zijn doorgaans op hun 15e jaar begonnen met werken. Mensen in fysiek zware beroepen kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet gezond bereiken. Onze bedrijfstak kan echt niet alle oudere werknemers naar passende arbeid begeleiden. Daarvoor is eenvoudig het werk niet aanwezig en zijn financiële middelen niet voorhanden. Daarom stellen we aanvullende maatregelen voor.

Uitzondering voor zware beroepen

Mensen met fysiek zware beroepen, of met een minimaal aantal arbeidsjaren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. Als een werknemer in het eigen bedrijf niet kan re-integreren moet een werkgever niet worden opgezadeld met torenhoge kosten als een personeelslid op zoek moet naar passende arbeid bij een andere werkgever. Als de huidige regelgeving van kracht blijft met een vergrijzend werkendenbestand, dan durft een gemiddelde werkgever geen oudere werknemer meer in dienst te nemen.

Aandacht voor kleinschalige opleidingen

We wijzen de nieuwe Tweede Kamerleden ook op het feit dat de door het overheid bekostigd onderwijs niet aansluit op onze bedrijfstakken. Algemene vaardigheden worden belangrijker geacht dan beroepskwalificaties en technische vaardigheden. In het vmbo is er te weinig aandacht en in het mbo verschralen onze relatief kleinschalige opleidingen. Daarom moeten er volgens ons middelen beschikbaar worden gesteld voor ‘ons’ technisch onderwijs. En ROC’s moeten in samenspraak met het bedrijfsleven bepalen op welke plaatsen opleidingen worden gegeven.

Lastendaling

We benadrukken nogmaals dat de bouwnijverheid de zwaarste crisis uit zijn bestaan achter de rug heeft. Nu de economie gelukkig weer aantrekt, het midden- en kleinbedrijf in de bouw de gelegenheid krijgen weer wat vet op de botten te krijgen. Lastendaling op arbeid zal daarbij aanzienlijk bijdragen. Ons voorstel is het BTW-tarief voor uitvoerende werkzaamheden in de bouw van 21% naar 6% te verlagen, net zoals dit nu al geldt voor stukadoorswerk. Ook moet er aandacht komen voor verlaging van belastingdruk op winst voor alle ondernemers. In dit verband moet een verlaging van de VPB gelijke tred houden met verlaging van de IB.

Actief afwachten

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in volle gang, maar niet meer op vrijdag. Dan wil GroenLinks-leider Jesse Klaver namelijk een papa-dag… Met VVD, CDA en D66 heeft hij afgesproken dat de gesprekken op vrijdagen worden gestaakt. Daar hebben we geen bezwaar tegen, maar op onze beurt zeggen we tegen de onderhandelaars van VVD, CDA, D’66 en Groen Links: “Het is dan wel zaak dat u aandacht besteedt aan de noodroep van praktiserende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van de bouw en afbouw!”

AFNL-NOA feliciteert alle 150 nieuwe Tweede Kamerleden

AFNL en NOA behartigen beide en ook samen de belangen van de gespecialiseerde (af)bouwer. Daar waar mogelijk trekken de verenigingen gezamenlijk op. Samen staan we immers sterker. Leden van zowel AFNL als NOA staan voor dezelfde uitdagingen, zien gelijke kansen en ervaren allemaal dezelfde problemen.

Vanuit één locatie in Veenendaal treden we richting politiek als een krachtig collectief naar buiten. Dat is wel zo praktisch en overzichtelijk voor alle Kamerleden, -fracties, -departementen en commissies. Op de beëdigingsdag van alle nieuwe Tweede Kamerleden stuurden we 150 felicitatiebrieven uit.

Speerpunten voor gespecialiseerde (af)bouwers

Naast een oprechte felicitatie en succes wens grepen we direct de gelegenheid aan om enkele speerpunten te noemen waar – wat ons betreft – het nieuwe kabinet mee aan de slag moet: implementatie van de MKB-toets, afschaffen van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ontslagmogelijkheden versoepelen en een flexibel pensioen voor zware beroepen.

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2016 voor het eerst in tien jaar niet verder gestegen. Gemiddeld gingen werknemers vorig jaar, net als in 2015, met pensioen op de leeftijd van 64 jaar en vijf maanden. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Afgelopen jaren liep de gemiddelde pensioenleeftijd in rap tempo op. Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op ongeveer 61 jaar.

In 2007 begon de pensioenleeftijd door nieuwe regels en wetswijzigingen te stijgen. Sindsdien is het percentage werknemers dat voor hun 65ste met pensioen gaat, gehalveerd. Ook de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, sinds 1 januari 2013, speelt een rol. Vorige jaar was 62% van de werknemers die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. In 2006 was dit nog 15%.

65-jarigen

De grootste groep nieuwe pensionado’s bestond vorig jaar uit 65-jarigen. De tweede grootste groep wordt zelfs al gevormd door 66-jarigen. Tien jaar geleden was het grootste gedeelte van de werknemers die met pensioen gingen nog zestig jaar.

Eerder pensioen voor zware beroepen

Niet voor niets pleit AFNL-NOA al langere tijd bij de regering voor flexibele pensioenmogelijkheden. Voor de zware beroepen in de (af)bouw is de almaar toenemende pensioenleeftijd een serieus probleem. Vooral omdat werknemers al op jonge leeftijd aan hun werkzame leven beginnen. Ook de nieuwe Kamerleden zullen we hier weer op attenderen. Onlangs maakte het actualiteitenprogramma Nieuwsuur hier ook een reportage over. Lees er meer over.

Reportage flexibel pensioen Nieuwsuur

Reportage flexibel pensioen Nieuwsuur

Onze roep om een flexibele AOW-leeftijd voor zware beroepen is opgepakt door Nieuwsuur, het actualiteitenprogramma dat dagelijks om 22.00 uur wordt uitgezonden op NPO2. Er is een reportage gemaakt waarin de problemen rondom de steeds hoger wordende pensioenleeftijd werden uitgelicht.

Mensen met zware beroepen moeten eerder kunnen stoppen met werken. We pleiten hier al jaren voor en hebben menig gesprek met politici aangegrepen om ons standpunt duidelijk te maken. We namen dan ook openlijk afstand van het standpunt van MKB-Nederland en VNO-NCW, die zonder raadpleging van hun achterban aangaven niets te zien in een plan om flexibele pensionering mogelijk te maken. Het onafhankelijke actualiteitenprogramma Nieuwsuur pakte dit op en maakte een reportage.

Gezond met pensioen wordt steeds moelijker

Frank Rohof, directeur van NOA, werd voor de Nieuwsuur camera gevraagd om toe te lichten welke problemen er spelen: “Werknemers in de afbouw – en zo geldt dat ook voor veel andere zware beroepen – beginnen op relatief jonge leeftijd met werken. Door de oplopende pensioenleeftijd wordt het steeds moelijker om gezond de AOW in te gaan. Onze sector doet er zelf veel aan om het werk daar waar mogelijk lichter te maken en werknemers duurzaam in te zetten, maar het probleem kan onmogelijk alleen op de bedrijfstak worden afgewenteld.” De twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte – een ander heet hangijzer voor werkgevers – kwam hierbij uiteraard ook aan de orde.

Volledig doorwerken bijna onmogelijk

Ook een oudere werknemer met fysieke klachten, gelukkig nog steeds werkzaam in de afbouw, werd door de Nieuwsuur verslaggever bevraagd. Hij kon toelichten waarom het door de oplopende pensioenleeftijd eigenlijk onmogelijk wordt om volledig door te werken.

Bekijk de reportage.

 

MKB-Toets in Tweede Kamer bepleit

AFNL-NOA maakt zich al lange tijd sterk voor het mkb-proof maken van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten veel beter betrokken worden bij het wetgevingsproces, om onwerkbare of papieren regels te voorkomen. Daarom is vandaag met branches en Kamerleden gediscussieerd om te komen tot een zogenaamde MKB-toets.

Ons pleidooi werd in het najaar opgepakt door Tweede Kamerlid Jacques Monasch: op zijn initiatief heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard, waarin de kamer zich uitsprak voor de invoering van een zogenaamde MKB-toets. Aan de hand van deze toets moet nieuwe wetgeving voor officiële invoering eerst door een ondernemerspanel in de praktijk worden getoetst op effecten voor het mkb.

Loondoorbetalingsplicht als voorbeeld voor noodzaak invoering MKB-toets

Op 15 februari konden een aantal branches samen met MKB-Nederland de zienswijze op de MKB-toets toelichten. Tijdens een hoorzitting van de vaste Tweede Kamercommissie voor economische zaken schetste NOA-voorzitter Hendrik Ruys in het bijzijn van de Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Agnes Mulder (CDA), Jacques Monasch (Lijst Monasch), Mei Li Vos (PvdA), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Sharon Gesthuizen (SP) de gevolgen van loondoorbetaling bij ziekte voor het mkb: “Ondernemers kunnen deze lasten niet aan! Men durft geen personeel meer in dienst te nemen en mkb-ondernemers voelen zich genoodzaakt hun vlucht te nemen in payroll constructies en uitzendarbeid.” Ruys vervolgde: “Zeker als de oorzaak van ziekte niet arbeid gerelateerd is, maar de totale kosten van een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling gemiddeld anderhalve ton bedragen… dan moet de regering zich realiseren dat dit de lasten in de afbouw én andere sectoren ondraaglijk maakt.” Onze voorzitter hield daarom een sterk pleidooi voor de MKB-toets: “Eventuele gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving kunnen middels deze toetsing vooraf op tijd in kaart worden gebracht. De Tweede Kamer kan hier dan rekening mee houden om vervolgens weloverwogen toepasbare wetgeving in te voeren.”

Onuitvoerbare regelgeving voorkomen

Te veel regelingen zijn nog steeds geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen. Daardoor sluiten ze niet aan op de praktijk van mkb-ondernemers:  ze zijn niet of niet goed uitvoerbaar, zetten mkb-bedrijven op achterstand of belemmeren hen in hun groei. Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf heeft geen staffunctionaris voor personeelszaken. Vergunningen, inspecties, ziekte van een werknemer, het inschrijven op een aanbesteding of subsidieregeling, het continu aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, het zijn allemaal zaken die de ondernemer zelf ‘erbij’ moet doen.

Toezegging ondernemerspanel door Minister Kamp

Het is daarom zaak om bij het maken van wet- en regelgeving eerst en vooral na te gaan hoe die zal uitpakken voor mkb-bedrijven. In een Kamerbrief kondigde Minister Kamp onder andere een testpanel aan, waarin ondernemers hun visie kunnen geven op toekomstige wetgeving. Per ministerie en per wetgeving zullen ondernemers worden voorgedragen voor het testpanel. Daarna kan er een bepaalde periode geëxperimenteerd worden. Na toetsing door een toezichtscollege begint dan pas het daadwerkelijke proces van de wetgeving, zo is het voorstel.