Arbeidsmarktafspraken in SER zijn mislukt

AFNL-NOA betreurt het dat partners in de SER na veertien maanden onderhandelen over de arbeidsmarktproblematiek met lege handen staan. De partners wilden te veel thema’s in één keer aanpakken, waardoor het vanaf het begin gedoemd was te mislukken. Het oplossen van een stapeling van verkeerde wetgeving, heeft net zo’n negatief effect als het clusteren van opdrachten door opdrachtgevers. In ieder geval zijn mkb-ondernemers hier niet bij gebaat.

Risico’s wetgeving te groot voor mkb

Voor de achterbannen van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, allemaal mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra is het echt belangrijk dat er stappen worden genomen. Deze bedrijven willen graag medewerkers in vaste dienst nemen, maar lopen op gigantische wijze tegen het probleem van de loondoorbetaling bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid aan. Door deze wetten zijn de ondernemersrisico’s echt te hoog. Dit maakt ondernemers kopschuw. Als sociale partners echt weer vaste medewerkers bij de mkb-bedrijven in dienst willen zien, móeten deze twee wetten als eerste worden aangepast.

Nu hopen op Regeerakkoord

We hopen dat informateur Zalm de problematiek op de tafel van het Regeerakkoord stapsgewijs oppakt. Mogelijk wordt er via die weg wél een oplossing gevonden? Aanpassing van de wetgeving moet het mkb-ondernemers makkelijker maken om weer vaste medewerkers aan te trekken.

Geen positief effect verwacht bij voorgestelde beleidsvarianten wet DBA

In verband met de bespreking van de Derde voortgangsrapportage Wet DBA heeft AFNL-NOA afgelopen maand een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie Financiën. Er zijn nog veel problemen en onduidelijkheden rondom de uitvoering en handhaving van de wet DBA. Voorzitter Gesthuizen heeft de Kamer verzocht om samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers uit sectoren waarin veel zzp-ers werkzaam zijn de discussie aan te gaan om de problemen te bespreken.

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is bedoeld om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zzp’ers en mensen in loondienst en om verkapte dienstbetrekkingen van zelfstandigen tegen te gaan. Maar er blijven onduidelijkheden bestaan, omdat de arbeidswetgeving niet past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Wet is niet eenduidig te handhaven

Het debat rond de Wet DBA is eind vorig jaar helaas gestrand. De wetgeving is er, maar er wordt nog niet gehandhaafd. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Boot is een streep door de visie en werkwijze van de Belastingdienst gezet. Hoewel de commissie wel degelijk kansen zag voor de zogenaamde ‘modelovereenkomsten’, bleken er ernstige gebreken te zijn. Er zou onder meer teveel worden gefocust op het letterlijke contract en te weinig op de maatschappelijke context, zoals de positie van de contractpartijen en de uitvoering van het contract in de praktijk.

Beleidsvarianten voor invulling criteria

De ambtelijke commissie die toen aan de slag is gegaan heeft, na overleg met deskundigen en betrokken partijen, geconcludeerd dat er geen eensluidende visie te construeren is over het maatschappelijk beeld van een arbeidsverhouding. Dit vanwege de grote verschillen (fiscaal, civielrechtelijk en sociaalrechtelijk) tussen werknemers en zelfstandigen. De commissie heeft tien beleidsvarianten beschreven waarmee aan de vier criteria, t.w. vrije vervanging, gezagsverhouding alsmede de uitvoerbaarheid en handhaving, een concretere of andere invulling kan worden gegeven zodat deze beter aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.

Verschil zzp-er en ozp-er moet duidelijk worden

Na bestudering van de tien varianten kwam AFNL-NOA tot de conclusie dat er geen enkele variant is die positieve effecten oplevert voor alle vier voornoemde criteria. Er zijn meer belemmeringen dan mogelijkheden. We blijven ons daarom op het standpunt stellen dat een echte zzp-er een ondernemer zonder personeel (ozp-er) is en als ondernemer zelf werk aanneemt en uitvoert. Deze ondernemer is verantwoordelijk voor de geleverde prestatie en factureert zelf. Een zzp-er die zich door een uitzendbureau laat uitlenen is geen ondernemer, aangezien hij geen invloed heeft op de keuze van de opdrachtgever noch het tarief, en niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Problemen gezamenlijk bespreken

AFNL-NOA doet daarom wederom een vriendelijk doch dringend beroep op de Kamer om de discussie aan te gaan met opdrachtgevers en opdrachtnemers uit sectoren waarin veel zzp-ers werkzaam zijn. Wanneer wij met elkaar kunnen spreken over de uitvoerbaarheid en handhaving van de Wet DBA, kan aan een gezamenlijke oplossing worden gewerkt. Daarna kunnen verdere stappen worden gezet naar een nieuwe definitie van het begrip ozp-er.

Onze brief aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is te downloaden.

Onderzoek ‘Eerder stoppen met werken’ laat stof opwaaien

Onderzoek 'Eerder stoppen met werken' laat stof opwaaien

Na de presentatie van het EIB-onderzoek ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’ staat de telefoon bij AFNL-NOA roodgloeiend. Journalisten van dag- en weekbladen, nieuwswebsites en actualiteitenprogramma’s willen er meer over weten. Ook andere brancheorganisaties met zware beroepen roepen nu op om werknemers eerder te laten stoppen met werken.

In de media

Het EIB-onderzoek, waarvoor cao-partijen Afbouw opdracht gaven, vindt inmiddels steun bij diverse brancheorganisaties. De mogelijkheden voor werknemers om met een zwaar beroep eerder te stoppen met werken kwamen meermaals in het nieuws. Onderstaand bieden we graag een selectie van nieuwsberichten die over dit onderwerp zijn geplaatst:

Kamervragen en plenair debat

Bart van Kent, Tweede Kamerlid namens SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door Groen Links is een plenair debat aangevraagd over vervroegd pensioen voor zware beroepen. De datum van het plenair debat moet nog bepaald worden.

Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur Aannemersfederatie Nederland

Jaco Uittenbogaard nieuwe directeur Aannemersfederatie Nederland

Per 1 september 2017 wordt Jaco Uittenbogaard de nieuwe directeur van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra; de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer op die eind van dit jaar afscheid neemt als directeur van de AFNL.

Drs. Ing. J.C. (Jaco) Uittenbogaard (54) zal de Aannemersfederatie  verder op de kaart gaan zetten, zorgdragen voor de verdere implementatie van de nieuwe bestuurlijke structuur en de voorbereiding en coördinatie van commissies, sectoren, bestuur en het aantal lidorganisaties van de AFNL verder uitbouwen. Daarnaast zal hij de samenwerkingsmogelijkheden met de NOA [link noa.nl] en andere samenwerkingsverbanden concretiseren, werkzaamheden verrichten voor het gezamenlijk politiek beleidsbureau St. AFNL-NOA op (bouw)economisch vlak en leiding geven aan het AFNL-secretariaat.

Kamervragen over onderzoek eerder pensioen voor zware beroepen

Kamervragen over onderzoek eerder pensioen zware beroepen

Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hebben werkgevers en werknemers in de toenemende zorgen over het in goede gezondheid behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is door EIB onderzocht of een aparte regeling werknemers in zware beroepen in staat stelt eerdera met pensioen te gaan. Het onderzoeksrapport is door AFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie.

Het EIB kwam na de studie namelijk met een duidelijke conclusie: ja, het is voor werknemers met zware beroepen reëel om eerder te stoppen met werken! Een soortgelijke regeling is zelfs in 18 andere EU-lidstaten al van toepassing. Kenmerkend voor zware beroepen is namelijk dat werknemers vaak op jonge leeftijd al beginnen met fysiek zware arbeid en daarbij het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de toekomst lopen werknemers daarom alleen maar meer kans om niet gezond de eindstreep te halen en voortijdig arbeidsongeschikt te worden.

EIB-rapport aangeboden aan Vaste Kamercommissie

Op 5 juli 2017 lichtte Taco van Hoek van EIB in Nieuwspoort Den Haag de conclusies uit het onderzoek toe: “Een regeling, die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen, is praktisch kostenneutraal te realiseren.” Sharon Gesthuizen bood het rapport na de presentatie ook direct aan de leden van de Vaste Kamercommissie aan. Tweede Kamerlid Bart van Kent heeft inmiddels kamervragen over het rapport gesteld aan Jette Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit sluit aan bij een eerder initiatief van de Groen Links-fractie om te komen tot een regeling voor werknemers met zware beroepen. AFNL-NOA hoopt dat de Tweede Kamer met het EIB-rapport een goede aanzet voor een dergelijke regeling heeft aangereikt gekregen en dat het besluit tot invoering van een regeling snel kan gebeuren.

Het EIB-rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’ is gratis te downloaden.

Sharon Gesthuizen: ‘Tijd voor nieuw kabinet dat durft te kiezen’

Sharon Gesthuizen: 'Tijd voor nieuw kabinet dat durft te kiezen'

De politiek heeft het mkb de afgelopen jaren flink in de kou laten staan. Of het nu gaat om loondoorbetaling bij ziekte, de ‘oneerlijke concurrentie door zzp’ers, payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars’ of de reparatie van de Aanbestedingswet: alle hete aardappels zijn doorgeschoven. Hoogste tijd dat een nieuw kabinet daar iets aan doet, vindt Sharon Gesthuizen, aldus de voorzitter van stichting AFNL-NOA in Cobouw.

Lees het volledige interview op Cobouw.nl.

Sharon Gesthuizen presenteert plannen voor succesvolle politieke lobby

Sharon Gesthuizen presenteert plannen voor succesvolle politieke lobby

Vrijdag 9 juni 2017 stelde Sharon Gesthuizen, nieuwe voorzitter van de stichting AFNL-NOA, zich voor aan de besturen van AFNL en NOA. Het voormalig Tweede Kamerlid heeft ondernemersbloed in zich en gaat nu actief de belangen van mkb-ondernemers in bouw, afbouw & infra behartigen. 

In haar politieke carrière heeft SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen reeds aangetoond ondernemers in het mkb een warm hart toe te dragen. Ze heeft tientallen voorstellen gedaan om kleine bedrijven en zelfstandigen een betere uitgangspositie te verschaffen. Van financiering tot mobiliteit en van lastendruk tot bestrijding van criminaliteit. Gesthuizen weet wat er leeft. Door haar achtergrond als Kamerlid heeft ze de juiste ingangen in politiek Den Haag, maar daarnaast heeft ze van nature een pitbull mentaliteit om haar doel te bereiken: “Om resultaat te boeken in een politieke lobby moeten we ons echt vastbijten, blijven hameren en doorzetten. Dat alles uiteraard onderbouwd met feiten, gedegen onderzoek en reële voorstellen om zaken anders en beter te regelen. Dat ga ik, samen met bestuurders en medewerkers van AFNL-NOA voor alle ondernemers in bouw, afbouw & infra doen!”, meldde Sharon Gesthuizen vastberaden bij haar introductie.

Teveel onpraktische wetgeving

Er is teveel goedbedoelde wetgeving, die onwerkbaar of onpraktisch is voor kleine ondernemers, meent de voorzitter van AFNL-NOA. “Er staat dus veel op de agenda. Daarom moeten we heel gericht te werk gaan en niet alles tegelijk willen.” Er zijn duidelijke prioriteiten gesteld, waar allereerst op wordt ingezet. “Veel problemen in de bouw en afbouw leven ook bij andere mkb-ondernemers. Daarom moeten we breed inzetten en strategische partners zoeken – ook in de koepelorganisatie MKB-Nederland.”

Uitleg plannen 

Vrijdag 23 juni 2017 zal Sharon Gesthuizen zich tijdens de Algemene Ledenvergadering voorstellen aan alle NOA-leden en uitleg geven over de politieke agenda en haar plan van aanpak. Op maandag 26 juni 2017 woont Gesthuizen de Algemene Ledenvergadering van de Aannemersfederatie Nederland bij om ook daar een presentatie te verzorgen.

Brief aan informateur Edith Schippers

Nu de verkiezingskoorts is gezakt, hebben AFNL en NOA Informateur Edith Schippers en de betrokken partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeringsakkoord gewezen op belangrijke zaken om het ondernemen in de afbouw beter te maken.

Veel partijen wilden in verkiezingstijd de politieke nek uitsteken voor het mkb, maar wat ons betreft is het tijd dit om te zetten in daden. Voor alle mkb-bedrijven, maar voor de bouw, afbouw en infra in het bijzonder, zijn er meerdere angels in de huidige wetgeving, die er snel uitgetrokken moeten worden. AFNL-NOA hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet doorpakt en keuzes maakt op een aantal cruciale dossiers.

Brief aan informateur

AFNL-NOA heeft een uitgebreide politieke agenda opgesteld. De speerpunten uit dit voorstel met suggesties stuurden we vorige week aan de informateur, zodat zij dit mee kan nemen in de besprekingen met VVD, CDA, D’66 en Groen Links. Download onze brief, of lees verder: we hebben onze gezamenlijke standpunten voor u samengevat.

De MKB-Toets

Uitgangspunt voor beleid moet volgens AFNL en NOA zijn dat voortaan ieder beleidsvoornemen eerst wordt getoetst op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en consequenties voor het mkb; de MKB-Toets. Door praktiserend ondernemers de maatregelen te laten testen alvorens door te voeren, moet worden voorkomen dat nieuwe regels niet toepasbaar blijken en via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt. De motie was al aangenomen door de oude Tweede-Kamer. Het gaat nu om en adequate vertaling die in het Regeerakkoord moet worden verankerd..

Level playing field

Ander heikel punt voor ondernemers/werkgevers in het mkb is dat er nu geconcurreerd wordt op arbeidskosten. Veel ondernemers werken het liefst met een vaste kern van medewerkers. Echter, de huidige wet- en regelgeving belemmert het in dienst nemen van vast personeel. Dit móet veranderen. AFNL en NOA pleiten daarom voor een herziening van de transitievergoeding in het ontslagrecht.

Loondoorbetalingsplicht

Ook moeten we echt af van de wettelijke plicht dat werkgevers zieke werknemers twee jaar lang loon door moeten betalen. Deze plicht legt een te zwaar beslag op mkb-ondernemers en zet een rem op het aannemen van vaste medewerkers. Nederland is in dit verband ‘topuitschieter’ in Europa. AFNL-NOA nemen waar dat in de politiek begrip bestaat voor het feit dat een kleine ondernemer de last van twee jaar loondoorbetaling niet kan dragen. Sociale partners in de SER praten ook over een aanpassing van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Concrete oplossingen worden tot op heden niet geboden. Het nieuwe Kabinet heeft een verantwoordelijkheid om op korte termijn een eind te maken aan de loden last van het midden- en kleinbedrijf!

Duidelijkheid en meer Verzekeringsmogelijkheden ZZP/OZP-ers

Bij het nieuwe kabinet zullen we wederom pleiten voor een afgewogen stelsel rechten en verplichtingen voor ZZP-ers. Er moet een heldere definitiekomen wie een ZZP-er is, schijnzelfstandigheid kan daardoor hard en effectief worden aangepakt. Belangrijk is dat er daarnaast voor ZZP-ers fatsoenlijke en betaalbare verzekeringsmogelijkheden voor pensioen en arbeidsongeschiktheid komen.

Pensioenperikelen

We moeten steeds later met pensioen. AFNL-NOA stelt aan de politiek de vraag of het wel reëel is dat alle werknemers in Nederland over één kam worden geschoren. Werknemers in onze sectoren zijn doorgaans op hun 15e jaar begonnen met werken. Mensen in fysiek zware beroepen kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet gezond bereiken. Onze bedrijfstak kan echt niet alle oudere werknemers naar passende arbeid begeleiden. Daarvoor is eenvoudig het werk niet aanwezig en zijn financiële middelen niet voorhanden. Daarom stellen we aanvullende maatregelen voor.

Uitzondering voor zware beroepen

Mensen met fysiek zware beroepen, of met een minimaal aantal arbeidsjaren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. Als een werknemer in het eigen bedrijf niet kan re-integreren moet een werkgever niet worden opgezadeld met torenhoge kosten als een personeelslid op zoek moet naar passende arbeid bij een andere werkgever. Als de huidige regelgeving van kracht blijft met een vergrijzend werkendenbestand, dan durft een gemiddelde werkgever geen oudere werknemer meer in dienst te nemen.

Aandacht voor kleinschalige opleidingen

We wijzen de nieuwe Tweede Kamerleden ook op het feit dat de door het overheid bekostigd onderwijs niet aansluit op onze bedrijfstakken. Algemene vaardigheden worden belangrijker geacht dan beroepskwalificaties en technische vaardigheden. In het vmbo is er te weinig aandacht en in het mbo verschralen onze relatief kleinschalige opleidingen. Daarom moeten er volgens ons middelen beschikbaar worden gesteld voor ‘ons’ technisch onderwijs. En ROC’s moeten in samenspraak met het bedrijfsleven bepalen op welke plaatsen opleidingen worden gegeven.

Lastendaling

We benadrukken nogmaals dat de bouwnijverheid de zwaarste crisis uit zijn bestaan achter de rug heeft. Nu de economie gelukkig weer aantrekt, het midden- en kleinbedrijf in de bouw de gelegenheid krijgen weer wat vet op de botten te krijgen. Lastendaling op arbeid zal daarbij aanzienlijk bijdragen. Ons voorstel is het BTW-tarief voor uitvoerende werkzaamheden in de bouw van 21% naar 6% te verlagen, net zoals dit nu al geldt voor stukadoorswerk. Ook moet er aandacht komen voor verlaging van belastingdruk op winst voor alle ondernemers. In dit verband moet een verlaging van de VPB gelijke tred houden met verlaging van de IB.

Actief afwachten

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in volle gang, maar niet meer op vrijdag. Dan wil GroenLinks-leider Jesse Klaver namelijk een papa-dag… Met VVD, CDA en D66 heeft hij afgesproken dat de gesprekken op vrijdagen worden gestaakt. Daar hebben we geen bezwaar tegen, maar op onze beurt zeggen we tegen de onderhandelaars van VVD, CDA, D’66 en Groen Links: “Het is dan wel zaak dat u aandacht besteedt aan de noodroep van praktiserende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van de bouw en afbouw!”

AFNL-NOA feliciteert alle 150 nieuwe Tweede Kamerleden

AFNL en NOA behartigen beide en ook samen de belangen van de gespecialiseerde (af)bouwer. Daar waar mogelijk trekken de verenigingen gezamenlijk op. Samen staan we immers sterker. Leden van zowel AFNL als NOA staan voor dezelfde uitdagingen, zien gelijke kansen en ervaren allemaal dezelfde problemen.

Vanuit één locatie in Veenendaal treden we richting politiek als een krachtig collectief naar buiten. Dat is wel zo praktisch en overzichtelijk voor alle Kamerleden, -fracties, -departementen en commissies. Op de beëdigingsdag van alle nieuwe Tweede Kamerleden stuurden we 150 felicitatiebrieven uit.

Speerpunten voor gespecialiseerde (af)bouwers

Naast een oprechte felicitatie en succes wens grepen we direct de gelegenheid aan om enkele speerpunten te noemen waar – wat ons betreft – het nieuwe kabinet mee aan de slag moet: implementatie van de MKB-toets, afschaffen van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ontslagmogelijkheden versoepelen en een flexibel pensioen voor zware beroepen.

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

Pensioenleeftijd in 10 jaar tijd sterk gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2016 voor het eerst in tien jaar niet verder gestegen. Gemiddeld gingen werknemers vorig jaar, net als in 2015, met pensioen op de leeftijd van 64 jaar en vijf maanden. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Afgelopen jaren liep de gemiddelde pensioenleeftijd in rap tempo op. Aan het begin van deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op ongeveer 61 jaar.

In 2007 begon de pensioenleeftijd door nieuwe regels en wetswijzigingen te stijgen. Sindsdien is het percentage werknemers dat voor hun 65ste met pensioen gaat, gehalveerd. Ook de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, sinds 1 januari 2013, speelt een rol. Vorige jaar was 62% van de werknemers die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. In 2006 was dit nog 15%.

65-jarigen

De grootste groep nieuwe pensionado’s bestond vorig jaar uit 65-jarigen. De tweede grootste groep wordt zelfs al gevormd door 66-jarigen. Tien jaar geleden was het grootste gedeelte van de werknemers die met pensioen gingen nog zestig jaar.

Eerder pensioen voor zware beroepen

Niet voor niets pleit AFNL-NOA al langere tijd bij de regering voor flexibele pensioenmogelijkheden. Voor de zware beroepen in de (af)bouw is de almaar toenemende pensioenleeftijd een serieus probleem. Vooral omdat werknemers al op jonge leeftijd aan hun werkzame leven beginnen. Ook de nieuwe Kamerleden zullen we hier weer op attenderen. Onlangs maakte het actualiteitenprogramma Nieuwsuur hier ook een reportage over. Lees er meer over.