WEBSITE DISCLAIMER

Aan deze website van AFNL-NOA wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie te verstrekken. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via de mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en AFNL-NOA neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

BESCHERMDE LOGO’S

De logo’s van AFNL en NOA zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van AFNL-NOA. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken, downloaden en/of delen voor uw eigen persoonlijk gebruik.

PRIVACYVERKLARING

Via deze website worden voornamelijk bedrijfsgegevens, maar soms ook persoonsgegevens verwerkt. AFNL-NOA acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen van de AVG. Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

AFNL-NOA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 juli 2019.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ons contactformulier, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Tijdens bijeenkomsten van AFNL-NOA of voor de bedrijfstakken georganiseerde activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt. Portretten en foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Deze verzamelen wij:

 • In het gerechtvaardigd belang van AFNL-NOA om journalistiek verslag te kunnen doen op de website, nieuwsbrief en/of de vakbladen van AFNL en NOA.
 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, video’s, brochures en social media.
 • Voor archiefdoeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van AFNL-NOA. Heeft u een wijziging of wilt u de gegevens laten verwijderen, stuur dan een mail aan info@afnl-noa.nl.

NIEUWSBRIEF EN CONTACTFORMULIER

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij leden van NOA en (leden van) aangesloten brancheverenigingen bij AFNL informeren over onze politieke agenda en actualiteiten. Uw e-mailadres wordt aan de lijst van abonnees toegevoegd wanneer u lid bent/wordt van AFNL en/of NOA. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

PUBLICATIE

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming verleent. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens AFNL-NOA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze disclaimer en privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op!