Brief aan informateur Edith Schippers

Nu de verkiezingskoorts is gezakt, hebben AFNL en NOA Informateur Edith Schippers en de betrokken partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeringsakkoord gewezen op belangrijke zaken om het ondernemen in de afbouw beter te maken.

Veel partijen wilden in verkiezingstijd de politieke nek uitsteken voor het mkb, maar wat ons betreft is het tijd dit om te zetten in daden. Voor alle mkb-bedrijven, maar voor de bouw, afbouw en infra in het bijzonder, zijn er meerdere angels in de huidige wetgeving, die er snel uitgetrokken moeten worden. AFNL-NOA hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet doorpakt en keuzes maakt op een aantal cruciale dossiers.

Brief aan informateur

AFNL-NOA heeft een uitgebreide politieke agenda opgesteld. De speerpunten uit dit voorstel met suggesties stuurden we vorige week aan de informateur, zodat zij dit mee kan nemen in de besprekingen met VVD, CDA, D’66 en Groen Links. Download onze brief, of lees verder: we hebben onze gezamenlijke standpunten voor u samengevat.

De MKB-Toets

Uitgangspunt voor beleid moet volgens AFNL en NOA zijn dat voortaan ieder beleidsvoornemen eerst wordt getoetst op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en consequenties voor het mkb; de MKB-Toets. Door praktiserend ondernemers de maatregelen te laten testen alvorens door te voeren, moet worden voorkomen dat nieuwe regels niet toepasbaar blijken en via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt. De motie was al aangenomen door de oude Tweede-Kamer. Het gaat nu om en adequate vertaling die in het Regeerakkoord moet worden verankerd..

Level playing field

Ander heikel punt voor ondernemers/werkgevers in het mkb is dat er nu geconcurreerd wordt op arbeidskosten. Veel ondernemers werken het liefst met een vaste kern van medewerkers. Echter, de huidige wet- en regelgeving belemmert het in dienst nemen van vast personeel. Dit móet veranderen. AFNL en NOA pleiten daarom voor een herziening van de transitievergoeding in het ontslagrecht.

Loondoorbetalingsplicht

Ook moeten we echt af van de wettelijke plicht dat werkgevers zieke werknemers twee jaar lang loon door moeten betalen. Deze plicht legt een te zwaar beslag op mkb-ondernemers en zet een rem op het aannemen van vaste medewerkers. Nederland is in dit verband ‘topuitschieter’ in Europa. AFNL-NOA nemen waar dat in de politiek begrip bestaat voor het feit dat een kleine ondernemer de last van twee jaar loondoorbetaling niet kan dragen. Sociale partners in de SER praten ook over een aanpassing van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Concrete oplossingen worden tot op heden niet geboden. Het nieuwe Kabinet heeft een verantwoordelijkheid om op korte termijn een eind te maken aan de loden last van het midden- en kleinbedrijf!

Duidelijkheid en meer Verzekeringsmogelijkheden ZZP/OZP-ers

Bij het nieuwe kabinet zullen we wederom pleiten voor een afgewogen stelsel rechten en verplichtingen voor ZZP-ers. Er moet een heldere definitiekomen wie een ZZP-er is, schijnzelfstandigheid kan daardoor hard en effectief worden aangepakt. Belangrijk is dat er daarnaast voor ZZP-ers fatsoenlijke en betaalbare verzekeringsmogelijkheden voor pensioen en arbeidsongeschiktheid komen.

Pensioenperikelen

We moeten steeds later met pensioen. AFNL-NOA stelt aan de politiek de vraag of het wel reëel is dat alle werknemers in Nederland over één kam worden geschoren. Werknemers in onze sectoren zijn doorgaans op hun 15e jaar begonnen met werken. Mensen in fysiek zware beroepen kunnen de pensioengerechtigde leeftijd vaak niet gezond bereiken. Onze bedrijfstak kan echt niet alle oudere werknemers naar passende arbeid begeleiden. Daarvoor is eenvoudig het werk niet aanwezig en zijn financiële middelen niet voorhanden. Daarom stellen we aanvullende maatregelen voor.

Uitzondering voor zware beroepen

Mensen met fysiek zware beroepen, of met een minimaal aantal arbeidsjaren, moeten in de gelegenheid worden gesteld om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. Als een werknemer in het eigen bedrijf niet kan re-integreren moet een werkgever niet worden opgezadeld met torenhoge kosten als een personeelslid op zoek moet naar passende arbeid bij een andere werkgever. Als de huidige regelgeving van kracht blijft met een vergrijzend werkendenbestand, dan durft een gemiddelde werkgever geen oudere werknemer meer in dienst te nemen.

Aandacht voor kleinschalige opleidingen

We wijzen de nieuwe Tweede Kamerleden ook op het feit dat de door het overheid bekostigd onderwijs niet aansluit op onze bedrijfstakken. Algemene vaardigheden worden belangrijker geacht dan beroepskwalificaties en technische vaardigheden. In het vmbo is er te weinig aandacht en in het mbo verschralen onze relatief kleinschalige opleidingen. Daarom moeten er volgens ons middelen beschikbaar worden gesteld voor ‘ons’ technisch onderwijs. En ROC’s moeten in samenspraak met het bedrijfsleven bepalen op welke plaatsen opleidingen worden gegeven.

Lastendaling

We benadrukken nogmaals dat de bouwnijverheid de zwaarste crisis uit zijn bestaan achter de rug heeft. Nu de economie gelukkig weer aantrekt, het midden- en kleinbedrijf in de bouw de gelegenheid krijgen weer wat vet op de botten te krijgen. Lastendaling op arbeid zal daarbij aanzienlijk bijdragen. Ons voorstel is het BTW-tarief voor uitvoerende werkzaamheden in de bouw van 21% naar 6% te verlagen, net zoals dit nu al geldt voor stukadoorswerk. Ook moet er aandacht komen voor verlaging van belastingdruk op winst voor alle ondernemers. In dit verband moet een verlaging van de VPB gelijke tred houden met verlaging van de IB.

Actief afwachten

De onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn in volle gang, maar niet meer op vrijdag. Dan wil GroenLinks-leider Jesse Klaver namelijk een papa-dag… Met VVD, CDA en D66 heeft hij afgesproken dat de gesprekken op vrijdagen worden gestaakt. Daar hebben we geen bezwaar tegen, maar op onze beurt zeggen we tegen de onderhandelaars van VVD, CDA, D’66 en Groen Links: “Het is dan wel zaak dat u aandacht besteedt aan de noodroep van praktiserende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van de bouw en afbouw!”