Uitwerking graag ‘MKB-getoetst’

Het coalitieakkoord biedt ondernemers in mkb-bouw, afbouw en infra een goed fundament voor de noodzakelijke grote opgaven als verduurzaming en woningbouw. Ook is er perspectief op het wegnemen van de reeds jaren bestaande belemmeringen op de arbeidsmarkt en lijkt het mkb weer de daadwerkelijke toetssteen, maar ook motor van de economie te kunnen worden. Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in een eerste reactie op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Het zal er echter wel op aankomen hoe de uitvoering gestalte gaat krijgen en of daadwerkelijk met de praktijk van mkb-ers in bouw, afbouw en infra rekening gaat worden gehouden bij de grote verduurzamings- en woningbouwoperaties.

Meer regie op ruimte met minister VRO

Wij zien verheugd dat de overheid flink wat miljarden wil investeren in onder meer bouwen, wonen, infrastructuur, onderwijs en de oplossing van de klimaat- en stikstofproblematiek. Dit biedt perspectief en vertrouwen en kan een flinke impuls betekenen voor grote maatschappelijke opgaven als energietransitie en verduurzaming. Positief is ook dat het kabinet weer inzet op een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; dit betekent dat er weer meer regie komt op de ruimtelijke ordening. Het liefst zouden wij zien dat hieraan ook klimaat en infrastructuur worden gekoppeld, daar ook dit de nodige regie in de ruimte behoeft. Hopelijk kan zo’n minister van VRO ook zorgen voor een versnelling van vergunningsprocedures. En alhoewel er ook voor de oplossing van de stikstofproblematiek veel geld wordt uitgetrokken, is nog niet geheel duidelijk hoe Nederland op korte termijn uit de stikstofklem komt. Wij hopen dat mogelijk nieuwe of wijzigende regelgeving die hierbij noodzakelijk is, wordt getoetst door het mkb met de wettelijk verplichte MKB-Toets. Deze staat genoemd in het coalitieakkoord, maar heeft nog een stevige impuls nodig om door alle departementen tijdig en enthousiast te worden ingezet. 

Gezamenlijk probleem voldoende instroom oplossen

Realiseren van de bouwopgave, energietransitie en verduurzamingsoperatie zijn cruciaal, maar kunnen niet worden gerealiseerd als er onvoldoende vakmensen zijn. Wij willen daarom graag samen met het kabinet afspreken hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van instroom en opleiden handen en voeten te geven. Als er onvoldoende vakmensen instromen, hebben we daar als gehele samenleving last van. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra proberen er alles aan te doen medewerkers op te leiden, perspectief en een vaste baan te bieden. Cruciaal daarbij is dat er een breed aanbod van bouw(gerelateerde) mbo-opleidingen met voldoende regionale spreiding blijft en ontstaat, waar jongeren, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers en buitenlandse medewerkers worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. Ook met deelcertificaten kunnen vakmensen worden opgeleid.

Neem arbeidsmarktbelemmerende regelgeving weg

Tenslotte hopenwij dat het Kabinet niet te veel sleutelt aan de moeizaam tot stand gekomen adviezen van de commissie-Borstlap en de SER terzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het in dienst nemen van meer vaste medewerkers heeft in het mkb in bouw, afbouw en infra alleen kans van slagen als arbeidsmarktbelemmerende maatregelen als de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar wordt teruggebracht en er een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer komt, specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen. De elkaar in snel tempo opvolgende Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies, en Wet DBA met alle gebreken die hieraan kleven, volgden elkaar in snel tempo op, maar brachten voor mkb-aannemers geen duidelijkheid. 

Aannemersfederatie en NOA over Miljoenennota: stilstand is achteruitgang!

Helaas moeten AFNL en NOA de Miljoenennota 2022 typeren als een beleidsarme begroting van een nog steeds demissionair Kabinet. Het lijkt wel alsof politiek Den Haag de urgentie van een aantal grote dossiers niet in wil zien en om elkaar heen blijft draaien. Voor mkb-aannemers geldt in ieder geval dat stilstand achteruitgang betekent. MKB-aannemers staan klaar om (door) te bouwen, maar dan zal de politiek ook moeten willen samenwerken om een nieuw missionair Kabinet te vormen dat weer besluiten kan nemen. 

Stikstofprobleem  met voorrang oplossen

Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar AFNL en NOA missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost. Lees verder

Oppassen voor nieuwe gezondheidscrisis door besluiteloosheid

Bouw, afbouw en infra hebben redelijk kunnen doorwerken in de coronacrisis maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Als deze niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd problemen in onze sector, aldus Riek Siertsema, voorzitter van AFNL-NOA. Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.

Lage btw dient twee doelen

MKB-aannemers willen graag door- en meebouwen met het Kabinet, maar dan moet er in Den Haag ook wel worden doorgebouwd, zodat weer besluitvorming kan plaatsvinden. Teleurstellend is ook dat het Kabinet tot nu toe het voorstel van AFNL en NOA niet oppakt voor een lage btw op arbeid ter zake verduurzamen, energie besparen en circulair bouwen en slopen. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en circulair bouwen gediend. 

Meer regie met minister van VRIM

Voor wat betreft de formatie doen AFNL en NOA de politiek nogmaals de suggestie met een minister van VRIM te gaan werken, zodat er weer en meer regie komt op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. 

En als dat gebeurt kan het nieuwe kabinet zo aan de slag met de door veel partijen in de bouw ondertekende Actieagenda Wonen, die is aangeboden aan de politiek. Hierin geven partijen gezamenlijk aan hoe de overheid daadwerkelijk tot meer nieuwbouw kan komen om aan de woningnood het hoofd te bieden.

 

De MKB-ontzorgpolis biedt niet of nauwelijks soelaas voor mkb-ondernemers. Voor 83% van de mkb-ondernemers is de polis onbekend en ruim driekwart daarvan vindt de polis ook niet interessant. Mkb-ers worden hierdoor niet ontzorgd en blijven met de financiële risico’s en verantwoordelijkheid voor re-integratie van zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers zitten.

Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van de zogenaamde MKB-ontzorgpolis die Kabinet, verzekeraars en koepelorganisaties voor werkgevers in december 2018 in het leven hebben geroepen als oplossing voor de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar. Het onderzoek is uitgevoerd onder mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in Stichting AFNL-NOA.

AFNL-NOA vraagt de Tweede Kamer en het Kabinet in een brief met het oog op de begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer, op basis van de resultaten van dit onderzoek nu toch werk te maken van het verkorten van de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar. In het Regeerakkoord van dit Kabinet is de belofte gedaan werkgevers hierin tegemoet te komen, waarbij is aangegeven de loondoorbetalingsplicht te verkorten van twee naar één jaar voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

AFNL-NOA roept de politiek op de belofte uit het Regeerakkoord na te komen, nu blijkt dat de MKB-ontzorgpolis het mkb geen soelaas biedt, ook in het belang van het weer in dienst nemen van – vaste – medewerkers in het mkb.

Mkb-ondernemers vragen al geruime tijd aandacht voor de grote financiële risico’s van deze plicht, die een rem zetten op de – vaste – werkgelegenheid en mkb-ers in problemen brengen door de onevenredige last, die met deze plicht gepaard gaat. Werkgevers in het mkb doen veel aan preventie en nemen hun verantwoordelijkheid. Een langdurig ziektegeval drukt echter zwaarder op de bedrijfsvoering bij een mkb-bedrijf. Zeker als dit gepaard gaat met het moeten voldoen aan voor het mkb onevenredig zwaar uitpakkende verplichtingen, die de wetgever heeft opgelegd.

Met behulp van de MKB-ontzorgpolis zouden ondernemers vanaf 1 januari 2020 ontlast (kunnen) worden van een deel van de verantwoordelijkheid en verplichting in het reïntegratietraject. Uit het onderzoek blijkt echter dat ondernemers hier te weinig gebruik van maken. Mkb-ondernemers zien de ontzorgpolis niet als echte ontzorging, daar de mkb-werkgever grote verantwoordelijkheid blijft dragen en risico blijft lopen als zaken misgaan. Het merendeel van de ondernemers heeft daarom niet zo’n ontzorgpolis afgesloten en ook de voorlichtingscampagne dit jaar heeft er niet voor gezorgd dat mkb-ondernemers zijn overgestapt.

Lees de brief aan de Tweede Kamer en het onderzoeksrapport.

Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woning-bouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classi-ficatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefkli-maat” krijgen.

In de brief aan het kabinet benadrukken de organisaties dat zij grote waarde hechten aan een hoogwaardig woonmilieu en dat bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te

worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar volgens de betrokken partijen leidt de nieuwe aanvullingsregeling tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. De betrokken organisaties manen het kabinet om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden.

Meer regie op ruimtelijke ordening

De betrokken partijen maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woning-productie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en co-ronacrises in het achterhoofd.

Nog maar een maand geleden riep de Woningbouwalliantie – waar de betrokken organisaties bij zijn aangesloten – de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Volgens de partijen kan hiermee het herstel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. De nieuwe aanvullingsregeling dreigt nu roet in het eten te gooien.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

Volgens de alliantie moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden ge-bouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Volgens de Woningbouwalliantie is anticyclisch investe-ren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op.

Download hier de brief

Met toekomstbestendige woningbouw de crisis uit investeren!

Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, woningcorporaties en een groot aantal branches, waaronder AFNL-NOA bepleiten vandaag bij de Tweede Kamer en het Kabinet om samen miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. De partijen verwachten dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort terug te dringen.Lees verder

Volgens de woningbouwalliantie, is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. In het pleidooi dat de woningbouwalliantie op 18 juni aan de Kamerleden overhandigen, vragen zij aan het Rijk om met hen de krachten te bundelen en extra gelden vrij te maken om deze doelstellingen te realiseren.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen 

De partijen verenigd in de woningbouwalliantie benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat, maar dat de nieuwe woningen en woonwijken ook een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid moeten worden. Zo moeten de wijken energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen, zodat de bewoners dicht bij huis aangenaam kunnen verblijven. Daarnaast willen de partijen dat minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. 

Anticyclisch investeren

Het Centraal Planbureau bracht dinsdag nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat Nederland een zware crisis te wachten staat, waarin veel mensen hun baan verliezen en de inkomens onder druk komen te staan. Volgens de woningbouwalliantie is nu anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan, omdat de behoefte aan betaalbare woningen heel groot is en omdat extra investeringen in de woningbouw grotendeels binnen Nederland blijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid en volgens de initiatiefnemers verdienen de extra investeringen zich grotendeels weer terug doordat het Rijk minder geld aan uitkeringen kwijt zal zijn en extra inkomsten zal hebben uit de verkoop van bouwgrond en uit belastingen. 

Ook het Rijk moet investeren

De woningbouwalliantie benadrukt dat het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken forse voorinvesteringen van gemeenten en marktpartijen vergen, terwijl die daar te weinig financiële buffers voor hebben. De partijen vragen daarom aan het Rijk om mee te investeren in het kopen van gronden en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan. Investeringen die het Rijk na een periode van 10 tot 15 jaar weer terugverdient in de vorm van grondopbrengsten. Daarnaast vraagt de woningbouwalliantie aan het Rijk om de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro die het Kabinet heeft aangekondigd permanent te maken, zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van oude bedrijventerreinen, voor de aanleg van extra infrastructuur en voor andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden. Tenslotte bepleiten de partijen om de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen. 

Maatregelen voor als de woningvraag wegvalt

De woningbouwalliantie meldt dat op dit moment de verkoop van woningen nog niet te lijden heeft onder de coronacrisis. Ze zijn echter bang dat als de sombere voorspellingen van het CPB uitkomen, dat dan alsnog de woningverkoop terug gaat lopen. Daarom vragen ze aan het Rijk om nu vast een maatregelenpakket in gereedheid te brengen, voor als die situatie zich onverhoopt toch voor gaat doen. Onderdeel van dat pakket is het zogenoemde Nationaal Garantiefonds, wat een koopgarantie afgeeft voor onverkochte woningen in nieuwbouwprojecten, zodat de bouw van de projecten toch kan starten. Het idee is dat het garantiefonds de aangekochte woningen weer verkoopt als de coronacrisis helemaal voorbij is en de woningmarkt zich hersteld heeft. 

Langjarige investeringszekerheid

De partijen in de woningbouwalliantie roepen het Rijk op om met hen de krachten te bundelen en dit investeringspakket tot een succes te maken, omdat dit een uitgelezen kans is om de woningbouw te benutten om Nederland uit de economische crisis te investeren en tegelijkertijd een enorme bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen, klimaat, energie, duurzaamheid en mobiliteit. De partijen benadrukken dat ze zelf ook veel te bieden hebben en dat ze graag zo spoedig mogelijk met het Kabinet en de politieke partijen aan tafel willen voor een constructief overleg met als doel een langjarig overheidsprogramma, dat partijen voor de lange termijn houvast geeft, zodat zij daar hun investeringen op kunnen afstemmen.

Download het Pleidooi

Bedrijven in de bouw, afbouw, infra, onderhoud, groen en grond moeten ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling nà de bouwvak. Want pas dan tekenen de verliezen zich bij deze bedrijven af als gevolg van de coronacrisis. Dat vinden Stichting AFNL-NOA, Cumela en Koninklijke OnderhoudNL. Zij roepen minister Koolmees op om na de bouwvak de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW) open te stellen voor hun bedrijven.

De brancheorganisaties verwachten dat het effect van de coronacrisis pas na de bouwvak zichtbaar zal zijn omdat zij tot nu toe, weliswaar aangepast en onder regiem van het protocol ‘samen veilig doorwerken’, behoorlijk hebben kunnen doorwerken. Maar in het najaar verwacht men in deze sectoren de klap vanwege het dalen van opdrachten als gevolg van de economische gevolgen van de corona-crisis en de laat-cyclische reactie die dit teweeg brengt op deze sectoren. 

Bedrijven doen er alles aan om het werk nu zoveel mogelijk door te laten gaan. Vooralsnog is het signaal dat er nog redelijk wat werk is doordat werk naar voren geschoven is / wordt of afgemaakt kan worden, maar dat nieuwe (vervolg-) opdrachten uitblijven. Juist dan hebben ondernemers in de bouw & infra, inclusief afbouw en onderhoud steun nodig van de overheid.  

De huidige NOW loopt af op 31 mei. Het kabinet moet nog besluiten over verlenging voor de periode juni, juli, augustus. De gezamenlijke brancheorganisaties pleiten daarvoor en voor een verlenging na de bouwvak. Minister Koolmees heeft inmiddels na een motie van VVD en CDA toegezegd te zullen kijken naar een oplossing.

Klik hier voor de brief

AFNL-NOA heeft samen met bijna 40 andere partijen in de bouw- en aanverwante sectoren, zoals opdrachtgevers (particulier en overheid), fabrikanten, leveranciers en de Rijksoverheid meegewerkt aan een gemeenschappelijke verklaring om samen doorbouwen in en aan Nederland mogelijk te maken. Hiermee hopen wij de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector te waarborgen om te voorkomen dat de bouw- en woningmarkt opnieuw op achterstand komt. De verklaring komt voort uit de gesprekken die de minister van BZK voert met partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Gezamenlijk zetten de partijen alles op alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te versnellen. De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden.

Handreiking

Er wordt daarnaast gewerkt aan een handreiking met adviezen hoe om te gaan met coronarisico’s bij nieuwe aanbestedingen en hoe te handelen op het moment dat zich problemen in lopende projecten voordoen. Ook staat hierin beschreven dat de partijen zich hardmaken voor tijdig of eerder betalen van facturen zodat het werk door kan blijven gaan.

Tevens zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden.

Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol Samen veilig doorwerken blijft onverminderd van toepassing.

Lees hier de gemeenschappelijke verklaring.

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder AFNL en NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Met het protocol hopen zij ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden en brancheverenigingen. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Belangrijk, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken, zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid. Lees meer

 Belangrijkste punten

De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. De gedragsregels in het protocol worden de komende periode naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd.

Stilvallen voorkomen.

De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Het protocol treft u hier aan. 

Wij vinden dat de eerste grote stappen van het kabinet om ondernemers in de coronacrisis te ondersteunen met een noodpakket goed overkomen. Hopelijk valt dit ook in de ondernemerspraktijk goed uit en kunnen ondernemers snel en adequaat van de maatregelen gebruik maken en over liquiditeit blijven beschikken om te voorkomen dat zij gaan omvallen of medewerkers moeten ontslaan. Dit stelt Stichting AFNL-NOA in een eerste reactie op het Kabinetsnoodplan voor ondernemers. 

Belastinguitstel positief

Het is goed te zien dat het kabinet snel met maatregelen is gekomen en snel heeft ingespeeld op een deel van de voorstellen die er vanuit de gezamenlijke branches zijn neergelegd. Het eenvoudiger uitstellen van belastingbetaling door ondernemers met voorlopig drie maanden en uitstellen van de voorlopige aanslag, zullen in ieder geval wat ruimte bieden, aldus onze voorzitter Sharon Gesthuizen.

Stel Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud snel en adequaat open

Op het eerste oog zou ook de nieuwe tijdelijke regeling voor werktijdverkorting – de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – soelaas moeten kunnen bieden, nu veel ondernemers omzet weg (gaan) zien vallen. In dit verband vindt Gesthuizen het positief dat de vergoeding voor niet gewerkte uren naar 90% gaat, het UWV een voorschot van 80% verstrekt en er met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. gebruik van gemaakt kan worden. Hopelijk weet de minister van SZW ook snel oplossingen te vinden om van deze regeling adequaat gebruik te kunnen maken, na het vastlopen van de overbelaste sites om voor de tot nu toe geldende deeltijd-ww in aanmerking te komen.

De tijdelijke inkomensondersteuning voor zzp’ers met versoepelde voorwaarden lijkt voor deze groep zelfstandigen een welkome ondersteuning.

Boeteclausule voor niet tijdig opleveren werk opschorten

Op zich is de verruiming van de kredietregeling BMKB goed, maar hopelijk stellen ook banken zich hier coulant op, daar deze regeling via de bank van de ondernemer verloopt. Ondernemers hebben liquiditeit nodig om te kunnen ondernemen. Tenslotte hopen wij dat het Kabinet ook bereid is de boeteregeling voor opdrachten die gebonden zijn aan  oplevertermijnen voor werken in de bouw, afbouw en infra op te schorten als niet tijdig kan worden opgeleverd door de coronacrisis.