Nieuwe instroom en gemoderniseerd opleidingssysteem noodzakelijk!

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

In opdracht van stichting AFNL-NOA heeft het Economisch Instituut voor de bouw onderzocht hoeveel nieuwe arbeidskrachten hiervoor nodig zijn. Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’. Download het rapport [link pdf].

Wat wil AFNL-NOA

  • AFNL-NOA wil dat deelcertificaten die leiden tot een wettelijk erkend MBO-diploma ook door de overheid worden bekostigd. Onderwijs en examens in het kader van deze opleiding moeten door de overheid bekostigd worden.
  • AFNL-NOA maakt zich zorgen over het behoud van kleinschalige opleidingen in bouw en afbouw. Het onderwijs moet anders worden georganiseerd. We pleiten voor een pilot met een zogenaamd samenwerkingscollege waarin ook ROC’s en overheid betrokken zijn. De overheid moet hiervoor middelen beschikbaar stellen.
  •  AFNL-NOA wil dat de overheid meer geld beschikbaar stelt voor praktijkvormende scholing die voor onze bedrijfstakken absoluut vereist is.