Regel snel Stikstofdrempelwaarde voor de bouw

De aanpak van het stikstofprobleem moet goed worden geregeld, want het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldeed niet. Als gevolg daarvan wees de Raad van Staten het PAS vorig jaar af, waarna de bouw tot stilstand kwam. AFNL en NOA vinden dat het kabinet meer kan doen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het uitkopen van boeren op basis van vrijwilligheid zet volgens AFNL en NOA te weinig zoden aan de dijk. Immers, de belangrijkste opdracht ligt bij de landbouw. Natuurlijk vinden AFNL en NOA dat elke sector die bijdraagt aan de uitstoot een bijdrage moet leveren en dat onderling verwijsgedrag niet helpt. Echter, enige proportionaliteit is wel op zijn plaats, nu de aanlegfase van bouw- en infraprojecten slechts 0,6% bijdraagt aan de depositie, terwijl met het merendeel van de projecten juist verdere verduurzaming en natuurherstel wordt beoogd. De vergunningverlening door de provincies moet weer snel op gang komen. Provincies zijn volgens Remkes doorgeschoten in hun ‘schrikreactie’ op het besluit van de Raad van State. Een drempelwaarde voor hoeveelheid stikstof in een gebied zou helpen, mits het dan gaat om de maximale emissie en niet om de depositie. AFNL en NOA vragen de politieke partijen om ten aanzien van die drempelwaarde een positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstelprogramma’s te voorkomen dat een regeling weer onderuit getrokken wordt.