Voorkom problemen á la PFAS

AFNL en NOA zijn positief over het feit dat er nu definitieve landelijke achtergrondwaarden voor PFAS zijn (of worden) vastgesteld. Nu deze hoger zijn dan de tijdelijke achtergrondwaarden PFAS zal dit tot enige verruiming in het grondverzet gaan zorgen. AFNL en NOA verzoeken politieke partijen te voorkomen dat soortgelijke problemen zich opnieuw gaan voordoen door duidelijke richtlijnen te stellen over de volgorde van aanpak. Grondverzet en -transport via onwerkbaar lage waardes verbieden, terwijl de productie en stort van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) limietloos doorgaan is de wereld op zijn kop. Het zou daarnaast nuttig zijn als de onderzoekscapaciteit en -snelheid bij laboratoria en instituten als het RIVM wordt uitgebreid, waardoor onderzoeken en testresultaten van ZZS snel beschikbaar komen zodat definitieve maatregelen kunnen worden getroffen in plaats van tijdelijk onwerkbare limieten.

Voorkom stilleggen bouw door nieuwe geluidsregeling

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vreest dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. Met de betrokken partijen roepen AFNL en NOA de politieke partijen op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen. In een brief van 16 juli 2020 aan het kabinet benadrukken AFNL en NOA, samen met andere betrokken partijen, dat zij grote waarde hechten aan een hoogwaardig woonmilieu en dat bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar volgens AFNL en NOA leidt de nieuwe aanvullingsregeling tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. AFNL en NOA verzoeken de politieke partijen om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de huidige kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden.