AFNL en NOA: Coalitieakkoord goed fundament voor mkb-bouw, afbouw & infra

Uitwerking graag ‘MKB-getoetst’

Het coalitieakkoord biedt ondernemers in mkb-bouw, afbouw en infra een goed fundament voor de noodzakelijke grote opgaven als verduurzaming en woningbouw. Ook is er perspectief op het wegnemen van de reeds jaren bestaande belemmeringen op de arbeidsmarkt en lijkt het mkb weer de daadwerkelijke toetssteen, maar ook motor van de economie te kunnen worden. Dit stellen Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) in een eerste reactie op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Het zal er echter wel op aankomen hoe de uitvoering gestalte gaat krijgen en of daadwerkelijk met de praktijk van mkb-ers in bouw, afbouw en infra rekening gaat worden gehouden bij de grote verduurzamings- en woningbouwoperaties.

Meer regie op ruimte met minister VRO

Wij zien verheugd dat de overheid flink wat miljarden wil investeren in onder meer bouwen, wonen, infrastructuur, onderwijs en de oplossing van de klimaat- en stikstofproblematiek. Dit biedt perspectief en vertrouwen en kan een flinke impuls betekenen voor grote maatschappelijke opgaven als energietransitie en verduurzaming. Positief is ook dat het kabinet weer inzet op een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; dit betekent dat er weer meer regie komt op de ruimtelijke ordening. Het liefst zouden wij zien dat hieraan ook klimaat en infrastructuur worden gekoppeld, daar ook dit de nodige regie in de ruimte behoeft. Hopelijk kan zo’n minister van VRO ook zorgen voor een versnelling van vergunningsprocedures. En alhoewel er ook voor de oplossing van de stikstofproblematiek veel geld wordt uitgetrokken, is nog niet geheel duidelijk hoe Nederland op korte termijn uit de stikstofklem komt. Wij hopen dat mogelijk nieuwe of wijzigende regelgeving die hierbij noodzakelijk is, wordt getoetst door het mkb met de wettelijk verplichte MKB-Toets. Deze staat genoemd in het coalitieakkoord, maar heeft nog een stevige impuls nodig om door alle departementen tijdig en enthousiast te worden ingezet. 

Gezamenlijk probleem voldoende instroom oplossen

Realiseren van de bouwopgave, energietransitie en verduurzamingsoperatie zijn cruciaal, maar kunnen niet worden gerealiseerd als er onvoldoende vakmensen zijn. Wij willen daarom graag samen met het kabinet afspreken hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van instroom en opleiden handen en voeten te geven. Als er onvoldoende vakmensen instromen, hebben we daar als gehele samenleving last van. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra proberen er alles aan te doen medewerkers op te leiden, perspectief en een vaste baan te bieden. Cruciaal daarbij is dat er een breed aanbod van bouw(gerelateerde) mbo-opleidingen met voldoende regionale spreiding blijft en ontstaat, waar jongeren, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers en buitenlandse medewerkers worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. Ook met deelcertificaten kunnen vakmensen worden opgeleid.

Neem arbeidsmarktbelemmerende regelgeving weg

Tenslotte hopenwij dat het Kabinet niet te veel sleutelt aan de moeizaam tot stand gekomen adviezen van de commissie-Borstlap en de SER terzake arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het in dienst nemen van meer vaste medewerkers heeft in het mkb in bouw, afbouw en infra alleen kans van slagen als arbeidsmarktbelemmerende maatregelen als de loondoorbetalingsplicht in het 2e ziektejaar wordt teruggebracht en er een duidelijke status van de zelfstandige ondernemer komt, specifiek voor sectoren met gezagsverhoudingen. De elkaar in snel tempo opvolgende Afschaffing VAR, Wet Aanpak Schijnconstructies, en Wet DBA met alle gebreken die hieraan kleven, volgden elkaar in snel tempo op, maar brachten voor mkb-aannemers geen duidelijkheid.