Gesthuizen bij Tweede Kamercie EZ: Aanbesteden moet mkb-vriendelijker

Op 14 maart vond in de Tweede Kamer een bijeenkomst plaats met leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en een 50 tal branchevoorzitters/bestuurders op instigatie van MKB-Nederland. Een zeer gevarieerd aantal branches legden bij de Kamerleden neer waar kansen zitten de komende tijd, maar ook waar ondernemers belemmeringen ervaren. In blokken van 4 sprekers kwamen 16 onderwerpen aan bod. Namens AFNL-NOA kreeg Sharon Gesthuizen het woord over aanbestedingen. Zij legde de nadruk op de belemmeringen die mkb-aannemers nog steeds ondervinden bij aanbestedingen. “Uit de evaluatie van de Aanbestedingenwet blijkt dat nog altijd sprake is van onnodige clustering van opdrachten waardoor het mkb minder kansen heeft; ondanks de poging van de Kamer om dat met de Aanbestedingswet te verhelpen middels het ‘verbod op onnodig clusteren’, en de gids proportionaliteit.

Het Adviescentrum Aanbestedingen klom vorig jaar ruim 60 keer in de pen en schreef al tijdens de procedure de opdrachtgever aan. Maar volgens een advocaat van het adviescentrum kiest een deel van de opdrachtgevers een weloverwogen formulering om te motiveren waarom opdrachten worden samengevoegd. Dan weet je dat dat bewust is. Opdrachtgevers gaan dan voorbij aan het feit dat alleen de ‘grote jongens’ kunnen inschrijven voor een opdracht en veel concurrentie wordt uitgeschakeld.”

Hoe speelt Tweede Kamer in op clusterproblematiek!?

Gesthuizen gaf aan dat in het Eindrapport van Beter Aanbesteden heel helder staat: aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het mkb. Het eindrapport stelt concreet dat door onnodig te clusteren het met name voor mkb-bedrijven en starters onmogelijk gemaakt wordt om zelfstandig mee te doen met aanbestedingen. Iets wat ook vanuit overheidsperspectief onwenselijk is. De huidige problematiek rond clusteren moet inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van de wettelijke regels, bijbehorende jurisprudentie en goede praktijkvoorbeelden, aldus de aanbeveling.

Volgens de AFNL-NOA-voorzitter wil niemand juridisering; ook niet omdat het voor rechters gewoon ontzettend ingewikkeld is om een laag dieper te gaan in het kijken en oordelen over aanbestedingen. De Actieagenda Beter Aanbesteden bevat waardevolle punten om het beter te maken.

En als er ten tijde van de totstandkoming van de Aanbestedingswet een MKB-Toets was geweest, zouden er nu niet dit soort aanbestedingsperikelen voor het mkb zijn geweest, aldus Gesthuizen. Concreet vroeg zij de Kamerleden wat zij en hun fracties hieraan willen doen en wat zij het kabinet willen vragen of opdragen, en wanneer.

Daar het onderwerp aanbesteden ook nog door anderen werd aangestipt tijdens de bijeenkomst, kwam vanuit de vaste Kamercommissie de uitnodiging voorafgaand op het Algemeen Overleg Aanbesteden begin mei met de betrokken branches een gesprek aan te gaan hierover.

Acties gericht op verhogen lage btw tarief

Naast heel veel ons bekende maar ook branche-specifieke problemen, stelden de Bloemistwinkeliers de verhoging van het lage btw tarief naar naar 9% aan de orde. Vanuit de kamercie kwamen vragen als hoeveel procent markt/werkgelegenheid dit gaat kosten en welke acties branches richting kabinet gaan ondernemen. PvdA en SP (oppositie) hadden de meeste animo hierbij aan te sluiten. Gerefereerd werd hier ook mogelijk gezamenlijke acties vanuit MKB-Nederland op dit vlak.