Onderhandelingen nieuwe Calamiteitenregeling WW

,

Vorstverlet/Onwerkbaar weerregeling moet worden herzien

Doordat de sectorindeling voor de financiering van een deel van de WW niet langer gehanteerd zal worden, is het bepalen bij cao van de precieze voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van de Calamiteitenregeling volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet langer logisch. In de ene cao zou bijvoorbeeld gekozen worden voor één wachtdag alvorens bij vorst aanspraak gemaakt kan worden op een WW-uitkering en in de andere cao voor een wachtperiode van twee weken. Onder de huidige sectorindeling is die keuze van invloed op de hoogte van de sectorale premie, maar in het nieuwe stelsel heeft die keuze enkel effect op de Algemeen werkloosheidsfonds (AWf)-premie, die door alle werkgevers wordt afgedragen. Voorstel van SZW is om voor de regeling onwerkbaar weer (oftewel onze vorstverlet) een uniforme wachttijd van 1 kalenderweek = 7 dagen te hanteren. Deze regeling zou in moeten gaan per 1 januari 2020. AFNL-NOA vindt de voorgestelde regeling van het ministerie echter een non-regeling!

Met de Wet vereenvoudiging UWV-regelingen van 1 januari 2013 is de juridische basis gelegd voor het samenvoegen van de bestaande onwerkbaar weerregeling en de werktijdverkortingsregeling tot een Calamiteitenregeling. Met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt premiedifferentiatie naar aard van het contract ingevoerd en zal de sectorindeling voor de financiering van een deel van de WW niet langer worden gehanteerd. Dat heeft gevolgen voor de huidige regelingen en voor de toekomstige Calamiteitenregeling WW.

Laatste stand van zaken

Onlangs heeft AFNL-NOA, samen met de secretaris van VNO-NCW en MKB-Nederland en enkele andere vertegenwoordigers van sectoren, met SZW, UWV en vakbeweging gesproken over de calamiteitenregeling. Daarbij is aangegeven dat de voorgestelde regeling van het ministerie feitelijk een non-regeling is, die met name kleine, gespecialiseerde bedrijven hard raakt. Ons pleidooi voor zo weinig mogelijk wachtdagen werd ondersteund door de vertegenwoordigers van de vakbeweging. Die vroegen met name aandacht voor veilige werkomstandigheden, want die komen onder druk te staan als er geen goede regeling is. SZW heeft toegezegd de conceptregeling te ‘herzien’ en daarbij te bekijken naar hoeveel wachtdagen men terug kan gaan. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een werkgroep opgericht waar ook AFNL-NOA in deelneemt. Binnen deze werkgroep zal verder worden nagedacht over de regeling. Op 19 augustus aanstaande staat er een vervolgoverleg gepland met het ministerie en andere betrokken partijen.