Ontwikkelingen loondoorbetaling bij ziekte per 1 januari 2020

,


Ondernemers gewaarschuwd voor een addertje onder het gras!

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe wetgeving inzake de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers gelden. AFNL-NOA heeft steeds gepleit heeft voor een verkorting van de loondoorbetalingsperiode naar maximaal één jaar, maar de regering heeft anders besloten. De loondoorbetalingsperiode bij ziekte blijft gehandhaafd op twee jaar. Wel komen er een aantal maatregelen om de risico’s van deze loondoorbetaling, met name voor kleine werkgevers, te beperken.

De belangrijkste maatregelen om de risico’s te beperken, hebben we nog even op een rijtje gezet:

  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets van het re-integratieverslag (RIV) door het UWV. Dat betekent dat als u als werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd, u op medische gronden geen sanctie meer kan worden opgelegd door het UWV;
  • Eerder kunnen re-integreren richting Spoor 2 (buiten het eigen bedrijf re-integreren) als duidelijk is dat het eerste spoor niet meer aan de orde is. Er hoeft dan dus niet gewacht te worden tot het eerste jaar voorbij is. Dit moet o.a. gestimuleerd worden door het eerder in kunnen zetten van de zogenaamde no-risk polis;
  • Een zieke werknemer moet op vaste momenten ook zelf zijn visie geven over het re-integratietraject en moet dus actief aan de slag. De zieke werknemer kan niet alleen maar afwachten wat de werkgever en de mogelijk ingezette re-integratiebedrijven gaan doen.

Verzuim-ontzorgverzekering

Naast deze wettelijke maatregelen is er tussen het Ministerie van SZW, de verzekeraars en VNO-NCW/MKB-Nederland een convenant gesloten, waarbij er per 1 januari 2020 een nieuwe verzekering komt: de verzuim-ontzorgverzekering. Met deze verzekering wordt een aantal zaken geregeld voor het midden- en kleinbedrijf:

  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • De verzekeraar neemt de regie en een groot deel van de re-integratieverplichtingen van de werkgever over;
  • Langdurige ziektegevallen gaan, in tegenstelling tot nu het geval is, beperkt meetellen in het bepalen van de hoogte van de premie.

Het gevolg van een dergelijke verzekering betekent wel dat er een hogere premie betaald moet gaan worden. Over de hoogte hiervan kunnen wij nu nog niets melden. Voor deze hogere kosten krijgen werkgevers een compensatie. Deze compensatie zal neerkomen op ongeveer € 1000,- per werkgever. Deze compensatie geldt echter ook als een werkgever geen gebruik maakt van deze verzekering.

Addertje onder het gras?

Hoewel er dus besloten is dat er een aparte verzuim-ontzorgverzekering voor mkb-bedrijven komt, die op 1 januari 2020 moet ingaan, is er van een concreet aanbod door verzekeraars nog geen sprake. Inmiddels is het medio juli 2019. Als werkgevers over willen stappen naar deze nieuwe – nog aan te bieden – verzekering, is het eerst de vraag of de huidige verzekeraar deze polis ook gaat aanbieden. Als dit al het geval is, of als de werkgever besluit om naar een andere verzekeraar over te stappen, moet er wel de mogelijkheid zijn om de huidige verzekering tijdig op te zeggen. Hierbij zit nog een addertje onder het gras. Naar verwachting zullen verzekeraars de verzekering aanbieden in combinatie met een, verplichte, aansluiting bij een arbodienst. Als de arbodienst een andere partij is, dan moet in dat geval ook het arbodienstcontract tijdig worden opgezegd. In veel gevallen hanteren die een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden.

Advies aan AFNL-NOA-bedrijven

Hoewel er dus op dit moment nog geen concreet aanbod van verzekeraars ligt, maar de meeste werkgevers per 1 januari 2020 in principe wel gebruik willen gaan maken van de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering, is het belangrijk om tijdig de huidige verzekeraar en arbodienst op te zeggen. AFNL-NOA adviseert om pro forma op te zeggen. Geef daarbij aan dat als u geen definitieve opzegging stuurt, u er vanuit gaat dat uw contract ongewijzigd doorloopt in 2020. Mocht u dan later toch geen gebruik willen maken van de nieuwe verzekering en eventuele arbodienst, dan loopt u ook geen risico. Daarnaast adviseren wij u alvast contact op te nemen met uw verzekeraar of tussenpersoon om na te gaan in hoeverre u van hen een aanbod van de nieuwe verzekering tegemoet kunt zien.

Hoewel de afspraken rondom loondoorbetaling bij ziekte al weer een tijd geleden gemaakt zijn, laat een belangrijk onderdeel van deze afspraken nog steeds op zich wachten. Wij houden voor u de vinger aan de pols en zullen u nader informeren zodra hier iets over te melden valt.