Bouwbreed monsterverbond aangeboden aan Kamerleden

Met toekomstbestendige woningbouw de crisis uit investeren!

Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, woningcorporaties en een groot aantal branches, waaronder AFNL-NOA bepleiten vandaag bij de Tweede Kamer en het Kabinet om samen miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. De partijen verwachten dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort terug te dringen.Lees verder

Volgens de woningbouwalliantie, is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. In het pleidooi dat de woningbouwalliantie op 18 juni aan de Kamerleden overhandigen, vragen zij aan het Rijk om met hen de krachten te bundelen en extra gelden vrij te maken om deze doelstellingen te realiseren.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen 

De partijen verenigd in de woningbouwalliantie benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat, maar dat de nieuwe woningen en woonwijken ook een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid moeten worden. Zo moeten de wijken energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen, zodat de bewoners dicht bij huis aangenaam kunnen verblijven. Daarnaast willen de partijen dat minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. 

Anticyclisch investeren

Het Centraal Planbureau bracht dinsdag nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat Nederland een zware crisis te wachten staat, waarin veel mensen hun baan verliezen en de inkomens onder druk komen te staan. Volgens de woningbouwalliantie is nu anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan, omdat de behoefte aan betaalbare woningen heel groot is en omdat extra investeringen in de woningbouw grotendeels binnen Nederland blijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid en volgens de initiatiefnemers verdienen de extra investeringen zich grotendeels weer terug doordat het Rijk minder geld aan uitkeringen kwijt zal zijn en extra inkomsten zal hebben uit de verkoop van bouwgrond en uit belastingen. 

Ook het Rijk moet investeren

De woningbouwalliantie benadrukt dat het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken forse voorinvesteringen van gemeenten en marktpartijen vergen, terwijl die daar te weinig financiële buffers voor hebben. De partijen vragen daarom aan het Rijk om mee te investeren in het kopen van gronden en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan. Investeringen die het Rijk na een periode van 10 tot 15 jaar weer terugverdient in de vorm van grondopbrengsten. Daarnaast vraagt de woningbouwalliantie aan het Rijk om de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro die het Kabinet heeft aangekondigd permanent te maken, zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van oude bedrijventerreinen, voor de aanleg van extra infrastructuur en voor andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden. Tenslotte bepleiten de partijen om de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen. 

Maatregelen voor als de woningvraag wegvalt

De woningbouwalliantie meldt dat op dit moment de verkoop van woningen nog niet te lijden heeft onder de coronacrisis. Ze zijn echter bang dat als de sombere voorspellingen van het CPB uitkomen, dat dan alsnog de woningverkoop terug gaat lopen. Daarom vragen ze aan het Rijk om nu vast een maatregelenpakket in gereedheid te brengen, voor als die situatie zich onverhoopt toch voor gaat doen. Onderdeel van dat pakket is het zogenoemde Nationaal Garantiefonds, wat een koopgarantie afgeeft voor onverkochte woningen in nieuwbouwprojecten, zodat de bouw van de projecten toch kan starten. Het idee is dat het garantiefonds de aangekochte woningen weer verkoopt als de coronacrisis helemaal voorbij is en de woningmarkt zich hersteld heeft. 

Langjarige investeringszekerheid

De partijen in de woningbouwalliantie roepen het Rijk op om met hen de krachten te bundelen en dit investeringspakket tot een succes te maken, omdat dit een uitgelezen kans is om de woningbouw te benutten om Nederland uit de economische crisis te investeren en tegelijkertijd een enorme bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen, klimaat, energie, duurzaamheid en mobiliteit. De partijen benadrukken dat ze zelf ook veel te bieden hebben en dat ze graag zo spoedig mogelijk met het Kabinet en de politieke partijen aan tafel willen voor een constructief overleg met als doel een langjarig overheidsprogramma, dat partijen voor de lange termijn houvast geeft, zodat zij daar hun investeringen op kunnen afstemmen.

Download het Pleidooi

Kabinet, laat de bouw bouwen met drempelwaarde stikstop

AFNL en NOA: duidelijke boodschap van Commissie-Remkes

AFNL en NOA zien licht aan de stikstofhorizon, nu ook de commissie-Remkes aangeeft dat het Kabinet snel met een goed onderbouwde drempelwaarde stikstof moet komen voor de emissie tijdens bouwwerkzaamheden. Volgens AFNL-NOA moeten de aanbevelingen van Remkes snel worden opgevolgd, zodat nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor activiteiten in bouw, afbouw en infra. Dit stellen AFNL en NOA in reactie op het vandaag gepresenteerde commissierapport ‘Niet alles kan overal’.

Het uitblijven van een adequate drempelwaarde zorgt op dit moment voor vertraging of uitstel van een groot aantal bouwprojecten. Door uitstel en uitblijven van opdrachten voor de bouw-, afbouw- en infrasector kan niet worden voorzien in de enorme bouw- en verduurzamingsopgave die op dit moment noodzakelijk is. Alhoewel de sector probeert door te werken in deze coronacrisis, wordt zij nog steeds enorm gehinderd door de stikstofcrisis, die ook bij opdrachtgevers voor onduidelijkheid zorgt. 

AFNL en NOA onderschrijven de boodschap van de commissie-Remkes, die aangeeft dat de bouw- en infrasector in deze tijd extra te lijden heeft gehad van de stikstofcrisis ondanks de beperkte bijdrage aan de uitstoot tijdens bouwwerkzaamheden. Met de commissie-Remkes zijn AFNL en NOA het eens dat voor de sector ‘een glansrol’ is weggelegd bij het weer op gang brengen van de economie. Mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra zijn nu eenmaal de motor en aanjager van economische activiteit, zowel regionaal als landelijk. Maar dan moet er wel gewerkt mogen en kunnen worden en moeten opdrachten en vergunningen beschikbaar komen.

AFNL en NOA roepen het kabinet op nu snel met de ook door Remkes bepleite drempelwaarde stikstof te komen om stilvallen van de bouw-, afbouw- en infrasector te voorkomen en de economische crisis nog groter te laten worden.