AFNL-NOA: politici neem risico’s loondoorbetaling bij ziekte weg voor mkb-ondernemers!

AFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen bood op 6 november de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar en de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers weg te nemen op dit vlak. Onderhandelingen over dit dossier lopen al jaren en ook in het Regeerakkoord is inmiddels ruim een jaar geleden aangegeven dat hieraan iets moet worden gedaan. Het in dienst nemen van vaste medewerkers is momenteel hard nodig en dan moeten deze risico’s geen belemmering vormen.

Lees hier de petitie en de achterliggende notitie Loondoorbetaling-bij-ziekte.

Aanbieding petitie aan Tweede Kamercie SZW. Op de foto v.l.n.r. PvdA – Van Dijk, D66 – Van Weijenberg, 50Plus – Van Brenk, Ondernemer Snellen, CDA – Heerma, voorzitter cie-SZW – Rog, AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen, ondernemer Singerling, GL – Smeulders, VVD – Wiersma

Goed dat Tweede Kamer stevig inzet op verankering MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving

MKB-toets

Wij vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer vandaag bij het Algemeen overleg van de commissie EZK over Regeldruk en ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ stevig inzet op de uitvoering van de MKB-Toets en de verankering van deze toets voor toekomstige regelgeving voor het bedrijfsleven.

De door ons lang bepleite MKB-Toets, die is verankerd in het Regeerakkoord, moet er voor zorgen dat in een voorfase van wetgeving wordt getoetst of betreffende wetgeving in de praktijk van het mkb uitwerkt zoals was bedoeld en geen hoog overvliegende wet wordt met averechtse effecten. Tot op heden draait er slechts een zeer beperkt aantal pilots met de MKB-Toets en helaas lang niet van alle departementen. Terwijl de inzet was: dit jaar 10 pilots vanuit verschillende departementen.

Wij zijn blij met de inzet van de Kamerleden EZK hedenmiddag, waarbij zij de staatssecretaris van EZK nadrukkelijk hebben gevraagd snel duidelijkheid te verschaffen over een stevige verankering van de MKB-Toets voor toekomstige wet- en regelgeving die het bedrijfsleven betreft. Op voorhand is zelfs een Voortgezet Algemeen Overleg hierover aangevraagd met de Staatssecretaris.

Zomer/wintertijd nog niet afschaffen; eerst economisch onderzoek

De besluitvorming over het afschaffen van de zomer- of wintertijd moet worden uitgesteld totdat onderzoek is gedaan naar de economische effecten hiervan. Met name in de bouwsector zou permanente zomertijd wel eens productiviteitsverlies kunnen opleveren.

Wij vinden de vrije keuze van het afschaffen van zomer- of wintertijd zonder naar de economische effecten te hebben gekeken, geen goede zaak.

Het Kabinet hecht aan afstemming hierover met de omringende landen, op zich niet onbelangrijk, maar wij zouden graag zien wat de economische effecten zijn, Bekijk de brief die wij vandaag aan de ministeries van BZK en EZK hebben gezonden.

De Europese Commissie laat de regeringen van de lidstaten de vrije keuze bij het afschaffen van het systeem van zomer/wintertijd om permanent te kiezen voor zomertijd of wintertijd. In de bouw, infra en afbouw zitten veel productieve uren in de vroege ochtend en een definitieve keuze voor de vaste zomertijd zou wel eens een enorm productiviteitsverlies kunnen betekenen voor de bedrijven die buiten werken. En productiviteitsverlies kan de bouwsector zich – mede gezien de enorme opgaves op het gebied van woningbouw en infrastructuur – niet veroorloven.

Wij zijn er dan ook groot voorstander van de klokken eerst nog een jaar ‘gewoon’ te verzetten en intussen gedegen economisch onderzoek doen naar de effecten. En in die periode kan ook afstemming met de omringende landen plaatsvinden.

Gesthuizen in Cobouw: “Belangrijke bouwdossiers muurvast in Den Haag”

Het zzp’ers-vraagstuk, het pensioendossier, omgaan met zware beroepen, het debacle ven de wet DBA; alle voor bouwondernemers belangrijke politieke dossiers zitten muurvast. Dit vertelde voorzitter van AFNL-NOA Sharon Gesthuizen aan Cobouw aan de vooravond van Prinsjesdag, die hier op 31 augustus over publiceerde. “De koppelbaas is terug, en iedereen kijkt weg. Wat er moet gebeuren? Verbied het uitlenen van zzp’ers door uitzendbureaus en registreer buitenlandse bouwvakkers.”

We zien met lede ogen aan dat verschillende politieke ‘bouwknopen’ maar niet worden doorgehakt. Maandag 3 september reisden onze afgevaardigden af naar Den Haag om met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken te spreken. Wéér over zzp’ers in Nederland. Wederom vroegen we om aandacht voor de problemen met nep-zelfstandigen en vertelden we dat onderbetaling van buitenlandse inleners nog altijd aan de orde van de dag is. Ook lopen veel zzp’ers nog on- of onderverzekerd rond; een maatschappelijk probleem, maar ook oneerlijke concurrentie in de bedrijfstak.

“Je leest of hoort er nauwelijks nog iets over”, vertelde Gesthuizen aan Cobouw. “Maar dat betekent niet dat de problemen sinds het debacle met de wet DBA weg zijn. Het is muisstil rondom zzp’ers, net zoals rondom het debat over pensioenen en loondoorbetaling bij ziekte. Al die dossiers zitten muurvast in Den Haag.” AFNL-NOA  baalt daar van. Het is tijd voor actie, vindt Gesthuizen. “Sinds de Wet DBA, die na lancering al snel weer werd ingetrokken, is er nauwelijks iets gebeurd. Natuurlijk stijgen de tarieven van zzp’ers en gaat het beter in de bouw, maar dat betekent niet dat de misstanden ineens weg zijn.”

Wat is een zzp’er? Vooral in de bouw kun je daar uren over twisten. Precies bij die verwarring, begint de ellende… “Daarom moet er snel een eenduidige definitie komen van zzp’ers.” Gesthuizen dringt verder aan op verplichte registratie van buitenlandse bouwvakkers. Of dat gaat gebeuren, waagt ze echter te betwijfelen. “In plaats daarvan schaft de regering allemaal fiscale voordeelregelingen voor zzp’ers af. Dat is niet de oplossing, en gaat daarbij ten koste van de zzp’ers die wel alles gewoon netjes doen.”

“Het is supermakkelijk om een goede boterham te verdienen aan schijnzelfstandigen, zonder verantwoordelijkheid te nemen als bedrijf”, meldde Gesthuizen. “Het schort vooral aan de manier waarop er wordt gehandhaafd. We weten niet eens hoeveel buitenlandse bouwvakkers hier aan het werk zijn. Gelegenheid maakt de dief.”

“Ook heb ik in de Kamer altijd gezegd dat er iets moet gebeuren aan loondoorbetaling bij ziekte. Als je zes, zeven of acht mensen in dienst hebt en er zijn er één of twee langdurig ziek, dan is dat niet meer te op te brengen. Dat is ook een rem op de werkgelegenheid. Maar ook dat dossier zit muurvast.” Absurd, vindt Gesthuizen. Deze klok tikt namelijk al een tijdje. Ze weet nog hoe haar oud-fractievoorzitter Emile Roemer met Halbe Zijlstra van de VVD een motie indiende om de problemen van loondoorbetaling bij ziekte aan te pakken. Voor de kerst zou er toen een plan komen, maar inmiddels zijn we alweer een paar ‘kalkoenen’ verder.

Gesthuizen geeft ook een oplossing: “Verzin een collectieve regeling voor de kosten van ziekteverzuim en verbied als overheid dat uitzendbureaus zzp’ers kunnen uitzenden. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb helemaal niets tegen zzp’ers. Sterker nog. Een land als Nederland mag er blij mee zijn. Zelfstandig ondernemerschap is goed voor de innovatie en de creativiteit.”

Standpunten AFNL NOA over zzp-beleid in Nederland

 • Beslecht definitiekwestie: Er moet een einde komen aan de onduidelijke status van de zelfstandige.
 • Verbod op uitzenden van zelfstandigen door detacheerders en uitzendbureaus.
 • Verplichte registratie van buitenlandse zelfstandigen (en ondernemers).
 • Nieuwe wet (DBA) vereist die aansluit bij de praktijk

Bron: Cobouw

AFNL-NOA wil spoed bij wetsvoorstel verandering loondoorbetaling bij ziekte

In het Financieel Dagblad van 25 juli bepleit onze voorzitter Sharon Gesthuizen dat beleidsmakers in politiek Den Haag lef moeten tonen bij de aanpassing van de wetgeving “loondoorbetaling bij ziekte”. Al in 2015 leek de Tweede Kamer een doorbraak te willen forceren, zonder aan de rechten van werknemers te willen knabbelen. Volgens Gesthuizen willen ondernemers niet al te grote risico’s nemen, omdat de werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor het voortbestaan van het bedrijf. AFNL-NOA is van mening dat de huidige situatie er aan bijdraagt dat werkgevers geen vaste contracten meer durven aan te gaan, uit vrees dat het aangaan van langdurige dienstverbanden onoverkomelijke kosten kunnen veroorzaken. In het regeerakkoord is aangegeven dat de regelgeving over loondoorbetaling bij ziekte op de schop moet. AFNL-NOA vraagt zich af waarom voorstellen tot aanpassing van wetgeving uitblijven.

Wettelijke waarborgen

Het voornemen bestaat dat risico’s van loondoorbetaling bij ziekte moeten worden ondergebracht bij particuliere verzekeraars. AFNL-NOA vreest dat zonder nadere afspraken werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met hoge premiestijgingen geconfronteerd kunnen worden. Het Centraal Planbureau heeft in 2015 al aangetoond dat het niet terecht is dat het bedrijfsleven kan vertrouwen op de efficiëntie van verzekeraars op schadelastbeperking. Daarom pleit AFNL-NOA voor wettelijke waarborgen zodat premiestijging beperkt wordt. Er moet eerst voor een periode van drie jaar en daarna voor iedere periode van vijf jaar afspraken worden gemaakt voor mogelijke premiestijgingen. Als dergelijke waarborgen niet worden geboden kunnen werkgevers in de afbouw en bouwnijverheid zich in veel gevallen niet verzekeren. Het gevolg is dat werknemers die vurig een vast contract wensen aan het kortste eind trekken.

Inbreng Sharon Gesthuizen tijdens het Rondetafelgesprek met de Vast Commissie Economische Zaken en Klimaat

Woensdag 16 mei leverde Sharon Gesthuizen tijdens het Rondetafelgesprek met de Vast Commissie Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer haar bijdrage . Gesthuizen ging met name in op het onnodig clusteren van aanbestedingsopdrachten, de voorfinanciering van opdrachten door opdrachtnemers/ ondernemers en het niet vergoeden van tenderkosten. De bijdrage die zij aan het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie levert, kunt u hier lezen.

Nieuwe instroom en gemoderniseerd opleidingssysteem noodzakelijk!

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

In opdracht van stichting AFNL-NOA heeft het Economisch Instituut voor de bouw onderzocht hoeveel nieuwe arbeidskrachten hiervoor nodig zijn. Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’. Download het rapport [link pdf].

Wat wil AFNL-NOA

 • AFNL-NOA wil dat deelcertificaten die leiden tot een wettelijk erkend MBO-diploma ook door de overheid worden bekostigd. Onderwijs en examens in het kader van deze opleiding moeten door de overheid bekostigd worden.
 • AFNL-NOA maakt zich zorgen over het behoud van kleinschalige opleidingen in bouw en afbouw. Het onderwijs moet anders worden georganiseerd. We pleiten voor een pilot met een zogenaamd samenwerkingscollege waarin ook ROC’s en overheid betrokken zijn. De overheid moet hiervoor middelen beschikbaar stellen.
 •  AFNL-NOA wil dat de overheid meer geld beschikbaar stelt voor praktijkvormende scholing die voor onze bedrijfstakken absoluut vereist is.

Onderzoek naar optimale opleidingsstructuur

Dinsdag 17 april a.s. presenteert EIB namens AFNL-NOA een nieuw onderzoeksrapport over de gewenste instroom in de arbeidsmarkt en scholing.

Dit gebeurt in perscentrum Nieuwspoort van de Tweede Kamer. Tenzij er stemmingen zijn in de Kamer, hebben vier Kamerleden hun medewerking toegezegd om ter plekke op het rapport te reageren. 

Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw geeft tijdens zijn presentatie antwoord op vragen die voor het onderzoek zijn gesteld:

 1. Hoeveel nieuwe arbeidskrachten hebben sectoren in de gespecialiseerde aannemerij en afbouw komende jaren nodig?
 2. Hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar onze sectoren te halen?
 3. Welke aantrekkingskracht hebben de beroepen en opleidingen die in de afbouw en gespecialiseerde aannemerij worden aangeboden?
 4. Moeten de beroepen en opleidingssystemen worden gemoderniseerd om meer jongere voor onze sectoren te kunnen aantrekken?

Na de presentatie in Nieuwspoort leest u op onze site uiteraard meer.

Gesthuizen bij Tweede Kamercie EZ: Aanbesteden moet mkb-vriendelijker

Op 14 maart vond in de Tweede Kamer een bijeenkomst plaats met leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en een 50 tal branchevoorzitters/bestuurders op instigatie van MKB-Nederland. Een zeer gevarieerd aantal branches legden bij de Kamerleden neer waar kansen zitten de komende tijd, maar ook waar ondernemers belemmeringen ervaren. In blokken van 4 sprekers kwamen 16 onderwerpen aan bod. Namens AFNL-NOA kreeg Sharon Gesthuizen het woord over aanbestedingen. Zij legde de nadruk op de belemmeringen die mkb-aannemers nog steeds ondervinden bij aanbestedingen. “Uit de evaluatie van de Aanbestedingenwet blijkt dat nog altijd sprake is van onnodige clustering van opdrachten waardoor het mkb minder kansen heeft; ondanks de poging van de Kamer om dat met de Aanbestedingswet te verhelpen middels het ‘verbod op onnodig clusteren’, en de gids proportionaliteit.

Het Adviescentrum Aanbestedingen klom vorig jaar ruim 60 keer in de pen en schreef al tijdens de procedure de opdrachtgever aan. Maar volgens een advocaat van het adviescentrum kiest een deel van de opdrachtgevers een weloverwogen formulering om te motiveren waarom opdrachten worden samengevoegd. Dan weet je dat dat bewust is. Opdrachtgevers gaan dan voorbij aan het feit dat alleen de ‘grote jongens’ kunnen inschrijven voor een opdracht en veel concurrentie wordt uitgeschakeld.”

Hoe speelt Tweede Kamer in op clusterproblematiek!?

Gesthuizen gaf aan dat in het Eindrapport van Beter Aanbesteden heel helder staat: aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het mkb. Het eindrapport stelt concreet dat door onnodig te clusteren het met name voor mkb-bedrijven en starters onmogelijk gemaakt wordt om zelfstandig mee te doen met aanbestedingen. Iets wat ook vanuit overheidsperspectief onwenselijk is. De huidige problematiek rond clusteren moet inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van de wettelijke regels, bijbehorende jurisprudentie en goede praktijkvoorbeelden, aldus de aanbeveling.

Volgens de AFNL-NOA-voorzitter wil niemand juridisering; ook niet omdat het voor rechters gewoon ontzettend ingewikkeld is om een laag dieper te gaan in het kijken en oordelen over aanbestedingen. De Actieagenda Beter Aanbesteden bevat waardevolle punten om het beter te maken.

En als er ten tijde van de totstandkoming van de Aanbestedingswet een MKB-Toets was geweest, zouden er nu niet dit soort aanbestedingsperikelen voor het mkb zijn geweest, aldus Gesthuizen. Concreet vroeg zij de Kamerleden wat zij en hun fracties hieraan willen doen en wat zij het kabinet willen vragen of opdragen, en wanneer.

Daar het onderwerp aanbesteden ook nog door anderen werd aangestipt tijdens de bijeenkomst, kwam vanuit de vaste Kamercommissie de uitnodiging voorafgaand op het Algemeen Overleg Aanbesteden begin mei met de betrokken branches een gesprek aan te gaan hierover.

Acties gericht op verhogen lage btw tarief

Naast heel veel ons bekende maar ook branche-specifieke problemen, stelden de Bloemistwinkeliers de verhoging van het lage btw tarief naar naar 9% aan de orde. Vanuit de kamercie kwamen vragen als hoeveel procent markt/werkgelegenheid dit gaat kosten en welke acties branches richting kabinet gaan ondernemen. PvdA en SP (oppositie) hadden de meeste animo hierbij aan te sluiten. Gerefereerd werd hier ook mogelijk gezamenlijke acties vanuit MKB-Nederland op dit vlak.

Het eerste jaar van voorzitter Sharon Gesthuizen

Krap tien maanden is Sharon Gesthuizen (42) nu voorzitter van de stichting AFNL-NOA en daarmee het gezicht van de politieke lobby van middelgrote en kleine aannemingsbedrijven. Die tien maanden waren te kort om al echt iets te bereiken, zegt ze eerlijk. Maar haar nieuwe rol begint te passen. En de politicus – “en ondernemer!” – in haar weet dat je soms iets kunt uitruilen om ergens anders resultaat te boeken. “Ondertussen weten alle fracties in Den Haag echt wel van ons bestaan.”

“Voor individuen is het al lastig om je leven te organiseren. Gewone mensen verzuipen in alle regeltjes. Voor ondernemers geldt het 3 tot 4-voudige aan regeldruk.” Sharon Gesthuizen is stellig als ze verkondigt dat dit haar belangrijkste missie is. “Ik wil samen optrekken met andere mkb-brancheorganisaties om de samenleving duidelijk te maken dat het niet meteen goed gaat met Nederland, als het goed gaat met het grootbedrijf.”

On hold

Bijna tien maanden is het voormalig SP-Tweede Kamerlid nu voorzitter van de stichting AFNL-NOA. Ze had en heeft forse ambities, maar moet onder ogen zien dat het langzamer gaat dan ze zou willen. “De ellenlange formatie heeft behoorlijk roet in het eten gegooid”, verzucht ze. “Alles stond in die periode on hold. Er gebeurde helemaal niets. Heel Nederland heeft zo lang moeten wachten. Dat heeft mijn werk nogal beïnvloed.”

Boegbeeld

Maar dat wil niet zeggen dat de ex-politica het niet naar haar zin heeft in de wereld van middelgrote en kleine aannemers. “Ik ben ook een bouwer. Maak graag iets met mijn handen. Ben creatief. De gemiddelde Nederlander realiseert zich helemaal niet hoeveel werk en creativiteit er in de weg of brug zit waarover ze dagelijks rijden. Of dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat ze lekker warm en comfortabel kunnen wonen.” Gesthuizen’s benoeming tot boegbeeld van de mkb-bedrijven in de bouw leidde vorig jaar regelmatig tot gefronste wenkbrauwen. Toch verdient dat nuancering, stelt Gesthuizen. “In 2010 heb ik het plan ‘Hart voor de zaak’ geschreven. De oude leus ‘er zijn alleen slechte en heel slechte werkgevers’ is echt volstrekte onzin. Zeker bij kleinere bedrijven is de relatie tussen werkgevers en werknemers vaak juist heel goed. Doet het echt pijn als een ondernemer een goede kracht moet ontslaan. Al was het maar omdat ze elkaar vaak ook uit het dorp kennen.”

Twee jaar loon doorbetalen

Toch lijkt één van de belangrijkste punten waar Gesthuizen namens AFNL-NOA voor strijdt – het afschaffen van het twee jaar doorbetalen bij zieke werknemers – in strijd met haar vroegere standpunten. “Niet waar,” zegt ze. “Kijk, net als de meeste ondernemers overigens, vind ik dat je niet aan het vangnet mag komen. Maar ik hoorde al in 2006, toen ik nog campagne voerde voor de SP in Haarlem, van lokale ondernemers dat die twee jaar doorbetalen hen ervan weerhield om mensen in vaste dienst te nemen. Dan klopt er dus iets niet. Want dan wordt het een rem op de werkgelegenheid. Je kunt ondernemers immers niet dwingen om mensen aan te nemen. Het was dus één van de eerste dingen die ik wilde aanpakken.” Gesthuizen heeft goede hoop dat de termijn van twee jaar doorbetalen snel korter wordt. “Het staat in het regeerakkoord. De politiek wil het. Mijn enige voorbehoud is dat het door het kabinet is doorgeschoven naar de SER. De relatie tussen werkgevers en werknemers in dat adviesorgaan is de laatste tijd wat verhard en dat kan zorgen voor vertraging.”

MKB-toets

Een ander belangrijk punt dat in het regeerakkoord staat en waar Gesthuizen de aandacht op gevestigd wil houden is de MKB-toets en dan met name het ongeoorloofd clusteren van bouwopdrachten door overheden. “Helaas gebeurt dat nog te pas en te onpas. In januari had ik een kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor de bouw, red.) Kajsa Ollongren. En ik denk dat ze me goed gehoord heeft. Ik verwacht dat ze echt iets aan de problematiek wil doen. Want ze weet ook dat ze ons later weer nodig heeft bij de Wet Kwaliteitsborging. Daarbij hoopt ze op steun van ons. Ik wil graag het gesprek aan gaan. Ons in een goede onderhandelingspositie manoeuvreren.”

Wheelen en dealen

Klinkt daar de doorgewinterde politicus die weet hoe te wheelen en dealen? “Haha. Jazeker, maar net zo goed een ondernemer die weet hoe het werkt.” Het scheelt natuurlijk wel degelijk dat Gesthuizen weet hoe de politieke hazen lopen. En weet dat je een lange adem moet hebben om in Den Haag iets voor elkaar te krijgen. “Helaas gaat alles vreselijk traag. Het is nog erger dan dikke jeweetwel in een trechter. Neem nu het voorstel voor een landelijke investeringsbank. Daarvoor heb ik al een plan bedacht toen tijdens de crisis bleek dat mkb-bedrijven geen kredieten meer kregen bij de bank. Tien jaar geleden dus! Nu pas is die investeringsbank er, maar functioneert hij nog niet goed. We hadden al veel verder kunnen zijn, als we eerder waren begonnen.” En dus is het prettig om in de afgelopen maanden te ontdekken dat er ook een ander tempo bestaat dan het Haagse. “Al wil ik benadrukken dat het idee van de Haagse kaasstolp waar je als gewone Nederlander niet tussenkomt niet klopt. Natuurlijk, het ene Kamerlid reageert wat sneller dan het andere, maar in Nederland zijn politici betrekkelijk goed bereikbaar. Iedere Nederlander kan bovendien op bijna ieder niveau meepraten of lid worden van een partij. In veel landen werkt dat niet zo. Ik bezoek in mijn nieuwe rol veel Kamerleden en ik kom gelukkig vaak dat heilig vuur tegen. De wil om zaken aan te pakken en te veranderen. Ook bij partijen die misschien niet meteen als ondernemerspartij te boek staan.”

Imago van de sector

Tot zover de politieke lobby. Maar Gesthuizen is ook aangesteld om iets te doen aan het imago van de sector. Want dat kan beter? “Op twee vlakken”, legt ze uit. “Aan de ene kant in de relatie met opdrachtgevers, maar ook – en dat is nog veel belangrijker, willen we weer aantrekkelijk worden als werkgever – voor jongeren.” En vooral dat laatste punt is volgens Gesthuizen een probleem dat niet zo 1-2-3 is op te lossen. “Het idee dat werken met je handen minderwaardig is, zit in Nederland heel diep. Ouders pushen kinderen massaal om niet voor het vmbo te kiezen. Dat begint al in het prilste begin van ons onderwijssysteem.” Gesthuizen hapert even. “Dit zit me echt hoog weet je? Ik vind het echt absurd”, zegt ze emotioneel. “Het draait om zoveel meer dan goede cijfers. Iets moois en creatiefs kunnen maken is net zo belangrijk. De reden dat me dit zo aangrijpt is omdat ik beide kanten ken. Ik kon vroeger heel goed leren. Kon naar het gymnasium. Maar mijn ouders hadden nooit gestudeerd. Ik heb altijd gevoeld hoe zij zich minder voelden tussen ouders van klasgenootjes die wel die kans gehad hadden. Dat zou niet zo mogen zijn. Ik vind echt dat we dit anders moeten organiseren. Daar wil ik me hard voor maken. Want iets maken, iets bouwen. Dat is toch veel gaver dan in een kantoor achter een computer zitten?”